-->

Miyerkules, Agosto 23, 2017

Pahayag ng NDF-BIKOL Hinggil sa Matagumpay na Reyd sa Sindikatong Kriminal na Grupong Concepci├│n sa Bato, Camarines Sur

Binabati ng NDF-Bikol ang Eduardo Olbara Command-NPA Camarines Sur sa matagumpay na kumpiskasyon ng armas laban sa Concepcion Group nitong Agosto 20 sa Brgy. Neighborhood, Bato, Camarines Sur.

Alas-siyete ng umaga, dinisarmahan ng isang yunit ng pulang hukbo si Jun Paranial. Nakumpiska mula sa kanya ang isang cal. 45 pistol at mga magasin. Si Paranial ay isang aktibong kasapi ng Concepcion Group. Ang paramilitary group na ito ay pinamumunuan ng di-umano’y AWOL na si Sgt. Gilbert Concepcion.

Samantala, alas-otso ng umaga nang makasagupa rin ng pulang hukbo ang iba pang kasapi ng naturang bandidong grupo sa Brgy. Sagrada. Napatay sa labanan ang isang alyas “Balweg” at nasamsam ang armas na hawak nito. Ligtas namang nakamaniobra mula sa pinangyarihan ang yunit ng hukbo.

Makailang ulit nang ilinapit ng masa ng hangganan ng Albay at Camarines Sur ang kanilang mga reklamo laban sa mga anti-sosyal na gawain ng grupo. Narito ang ilan sa mga kasong isinampa ng masa sa hukumang bayan laban sa Concepcion Group:

     a. Pananakot at pangingikil gamit ang pangalan ng NPA sa mga upisyales ng barangay

    b. Pananakot at panhaharas sa masa gamit ang pangalan ng NPA.

     c. Pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga residente

     d. Panghoholdap sa mga residente

     e. Pagtutulak ng iligal na droga

     f. Pagpatay

Ayon sa imbestigasyon ng mga yunit ng NPA na nakasasaklaw sa mga lugar na pinamumugaran ng Concepcion Group, napatunayang pinuprotektahan ng mga upisyales ng AFP at PNP ang mga lider ng naturang grupo. Iniulat din ng mga yunit ng NPA ang pagdami ng mga kaso ng holdap, pangingikil at pagnanakaw ng mga pag-aari ng mga residente sa paligid mismo ng mga detatsment ng Philippine Army at CAFGU. Talamak din ang pagtutulak ng iligal na droga, pagputol ng kahoy, sugal, at iba pang anti-sosyal na gawain sa rehiyon.

Kinukundena ng NDF-Bikol ang garapal na pakikipagsabwatan ng mersenaryong hukbo sa mga sindikatong kriminal sa Kabikulan. Idinadawit ng kanilang mga masusugid na asset ang pangalan ng NPA sa kanilang mga anti-sosyal na gawain tulad ng panghaharas at pangingikil upang dungisan ang prestihiyo ng rebolusyonaryong kilusan.

Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng NDF-Bikol ang mga kaalyado at kaibigan ng rebolusyon na mga negosyante at pambansang burgesya na maging mapagmatyag laban sa paninira at pananamantala ng mga sindikatong grupong hinahawakan at pinuprotektahan ng AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon. Kaagad na magpaabot sa kinauukulang yunit ng pulang hukbo kung mayroong anumang insidente ng kahina-hinalang pambabanta, pananakot o pangingikil na malayo sa lehitimong proseso ng pagbubuwis na ipinapataw ng rebolusyonaryong kilusan.

Binabalaan din ang mga gumagamit sa pangalan ng CPP-NPA-NDF para pagsamantalahan ang mamamayang Bikolano. May kaugnay na proseso ng paglilitis sa ilalim ng Hukumang Bayan ang lahat ng kaso ng pagpapanggap, panggigipit at pandarahas sa masa. Ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga nabanggit na krimen ay parurusahan batay sa umiiral na batas ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Pinapatunayan lamang ng sabwatan ng mga bandidong grupong tulad ng Concepcion Group at AFP-PNP-CAFGU ang sagad-sa-butong kabulukan ng institusyon ng mersenaryong hukbo at ng buong naghaharing rehimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, nananatiling hungkag at bulok ang reaksyunaryong sistema ng hustisyang pinaiiral sa bansa. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga naliliwanagang upisyal at kawal na umalis na sa bulok na istruktura ng mersenaryong AFP at PNP at pumanig sa mamamayan.

Ang tanging masasandigan ng mamamayan ay ang sama-samang pagkilos at sariling pagpapasyang itaguyod ang rebolusyonaryong hustisya.

Martes, Agosto 8, 2017

BALUKTOT ANG PAG-UNAWA NG 9th INFANTRY DIVISION SA USAPIN NG KARAPATANG PANTAO AT BATAS SA DIGMA

EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army
Agosto 8, 2017

Press Release

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army ang walang kahihiyang pagsasalita ni Capt. Randy Llunar ng 9th IDPA kaugnay sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na “nilabag daw” ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa probinsya ng Sorsogon pagkatapos ang matagumpay na isinagawang taktikal na opensiba ng mga kasama. Aminado ang 9th IDPA at 31st IBPA na sila ay namatayan ng 2 opisyal at 7 sugatan habang sila ay nagsasagawa ng combat operation laban sa mga kasama. 


Wala silang karapatang maghumiyaw kaugnay sa pagrespeto sa CARHRIHL at karapatang pantao, dahil ang institusyon mismo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pangunahing lumalabag dito at may mahaba ng rekord ng pagiging berdugo. Hindi lamang CARHRIHL ang kanilang nilalapastangan kundi maging ang iba pang kasunduang kagaya ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarranty (JASIG) at mga napirmahang Pandaigdigang Batas sa Kondukta ng Pakikidigma. 


Ang pagpaslang kina Kasamang Andres Hubilla (Ka Magno) at Miguel Timor (Ka Billy) at dalawang masa nuong Hulyo 28, 2017 sa Brgy. Trece Martires, Casiguran, Sorsogon, ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao na isinasaad sa Protocol 1 and 2 ng Geneva Convention na nagsasaad ng proteksyon sa mga sugatan at wala ng kakayahang lumaban o hors de combat. Kasinungalingan ang sinasabing may naganap na labanan dahil buhay nilang nakuha ang mga kasama at masa. Malahalimaw na malapitang pinaslang sa pamamagitan ng pagtatad ng bala ang kanilang katawan ng tropa ng 31st IBPA sa ilalim ng 901st IBde .


Pagkaraan nito ay buong pagyayabang ang ginawa ng mga militar at nagsasabing “inaasahan nila na magsasagawa ng opensiba ang BHB bilang pagganti daw sa pagkamatay ng isa sa lider ng NPA sa probinsya ng Sorsogon”. Taas nuo rin silang nagpapahayag na lahat ng yunit ng militar sa ilalim ng 9th ID ay aktibong magsasagawa ng operasyon bilang tugon nila sa inilulunsad ng rehimeng US-Duterte na todo-gyera laban sa rebolusyunaryong kilusan, sa partikular sa Kabikulan at sa buong mamamayan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. 


Ang pangyayari nuong Agosto 7, 2017 sa Barangay Casili , Gubat, Sorsogon ay bahagi ng pagharap at paglaban ng yunit ng BHB sa tuluy-tuloy na opensiba ng 31st IBPA. Ginamitan sila ng mga kasama ng Command Detonated Explosive (CDEX) at hindi landmine na makaklasipika na boobie trap na gamit . Ang CDx ay sasabog lamang batay sa kontrol ng opereytor ayon sa target lamang nito. Hindi din ito makitid na “pagganti” na siyang sinasabi ng militar. Bagkus, ito ay isang hakbang na sagot sa opensiba, idepensa ang hanay ng Hukbong Bayan at mamamayan laban sa pag-atake ng kaaway. Kaya, walang anumang nalalabag ang NPA sa isinasaad sa Otawa Treaty of 1997 December. Superyor ang pagsunod ng NPA sa alituntunin ng rebolusyonaryong kilusan sa paglulunsad ng makatarungang digma ng mamamayan.


Di pa natatagalan, lumabag din ang 83rd IBPA sa naging pagdukot kay Antonio Narvaez , isang magsasakang katutubo at sibilyan , nuong Hulyo 19 sa Sityo Catduce, Brgy. Turage, bayan ng Sangay, Camarines Sur. Sa pangunguna ng 83rd IBPA, na nasa ilalim din ng 9th ID, iligal itong inaresto, iginapos at pinagbintangang may baril at isang NPA. Sa loob ng ilang araw ay dinala nila ito sa kampo, sapiliting pinaamin na may kumbinasyong saywar, banta at pananakot kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya , hanggang sa imanipula nila si Narvaez laban sa angkan nito, kapwa katutubo at kauring magsasaka. Naikutan nila ang “ligalidad” ng batas upang bigyang-katwiran ang ginawa nilang paglabag sa karapatang pantao at kalayaang sibil at kasangkapanin pa si Narvaez na sumama sa operasyon, palabasing “kusang-loob” ang kanyang pakikipagtulungan sa kaaway at labanan ang rebolusyunaryong kilusan. 


Makatarungan at makatwiran ang inilulunsad na digmang bayan ng NPA sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at determinado na isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka sa pamamagitan ng masinsin at malaganap na pakikidigmang gerilya na may papalawak at papalalim na baseng masa. Ang tuluy-tuloy na pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba ng BHB ay paglaban upang biguin ang kontra-rebolusyunaryong kampanya ng AFP at buong rehimeng US-Duterte kasabay ng pagsusulong ng pakikibaka ng mamamayan para sa kanyang demokratikong interes at mga kahilingan.


https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/120625651914318