-->

Linggo, Hulyo 30, 2017

Pagbayarin ang 83rd IBPA laban sa Tuluy-tuloy at Tumintinding Militarisasyon sa Komunidad ng mga Katutubo sa Bayan ng Sagnay, Buhi at Syudad ng Iriga!

Buwan ng Hunyo at Hulyo 2017, tuluy-tuloy ang operasyon ng armadong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng todo-gyerang kampanya nito na “Oplan Kapayapaan” na sumaklaw sa maraming baryo sa mga bayan ng Sagnay at Iriga City sa probinsya ng Camarines Sur. Gamit nito ang mga tropa sa detatsment ng 22nd IBPA sa San Pedro Iriga City at Minadongjol, Sagnay na kinukumbinahan ng tropa mula sa headquarters ng 83rd IBPA.

Ang Oplan Kapayapaan, sa esensya, ay pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ng nakaraang rehimen ni Noynoy na itinulak ng US na may layunin daw na gapiin ang BHB, wasakin ang PKP at mga demokratiko at anti-imperyalistang organisasyon ng masa.


Likas na katangian ng mga Oplan ay kaliwa’t kanang paglabag ng mga yunit ng AFP sa karapatang-tao sa mga direktang operasyong militar kahit ang mga operasyong tinaguriang “peace and development” na kalakhan ay nakatuon sa mga sibilyan.


Sa ilalim ng rehimeng Duterte, walang awat ang pananalanta ng reaksyunaryong tropa laban sa magsasaka at katutubo sa kanayunan, gayundin sa mga nagtataguyod ng karapatang-tao. Ang mga pambobomba, pamamaslang, pagdukot, iligal na pag-aresto at iba pang pandarahas ay patuloy na hinahasik ng estado upang supilin ang mamamayan.


Taliwas sa laging bukambibig nito na “Kapayapaan at Pagbabago", patuloy na nagpapakat ang mga armadong sundalo sa gitna ng mga sibilyang komunidad sa kanayunan, gamit ang kung anu-anong pangangatwiran kagaya ng pag-escort sa mga bisita o upisyal ng gubyerno, anti-droga o paghahatid serbisyong medikal habang naglulunsad ng mabangis na operasyon para takutin ang taong baryo. Isa-isang pinapatawag ang mga pinaghihinalaang may kakilala o kapamilya sa kilusan upang imbestigahan at takutin. Dinadala sila sa safehouses at kampo, kasabwat ang mga baranggay officials sa mga baryo sa Danao ng Buhi.


Nito lamang nakaraang Hulyo 19, 2017, sa may Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay, Camarines Sur, may 8 na militar na nagpanggap na mga NPA at sapilitang dinukot at ginapos ang isang magsasaka at isang katutubo na si Antonio Narvaez, na pinagbintangang isang NPA at may baril daw na nakuha sa kanya. Sapilitan itong kinuha ng mga militar habang ito ay nagbabantay ng kanyang inuuling. Ginamit na giya ito upang sapilitang ipaturo ang mga pinaghihinalaang base ng mga NPA. Ang asawa at mga maliliit na anak nito ay kagagaling pa lamang sa pagkakasakit at nakakaranas din ng trauma. Sinaklaw ng operasyon ang 13 kabahayan sa magkakatabing sityo ng mga baranggay, kinontrol ang pagbili ng pagkain at normal na aktibidad ng mga kababaihan at bata.


Sa simula, hindi nila inaamin na hawak nila si Antonio Narvaez hanggang mabuking at napilitang aminin sa programa sa radio na hawak nila ito. Tulad ng dati, gumawa ng hinabing kasinungalingan matapos ipasailalim sa ilang araw na pisikal at sikolohikal na tortyur ng 83rd IBPA ang nasabing katutubo.


Sa ngayon, nasa kamay pa rin ng army sa kampo ng 83rd IB Mabalud-balud si Antonio Narvaez, ginagamit na rin syang panakot sa kapamilya para isurender ang mga kapatid nitong mga lalaki. Giniba din ng pasistang militar ang mga kubo ng mga masa at ang karamihan ay sapilitang lumikas dahil sa matinding takot. Ilang araw din ang pananatili at pagdaragdag ng tropa ng militar sa maraming baryo ng Sagnay at Iriga na naglikha ng takot sa mga sibilyang masa, gayundin sa pagkaabala sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang isinagawang operasyon, ilang hayop na ng masa ang kasabay na kinatay, katulong ang kanilang lokal na mga aset sa Brgy, Tambo at Burucbusoc. Kilala ng mga masa na ang imbwelto ay tropa mula sa detatsment ng San Pedro pero walang magawa, bagay na nagdudulot ng perwisyo sa kabuhayan ng masa.

Kinukundena ng Edmundo Jacob Command-NPA ang asal-hayop na operasyong militar na isinasagawa ng 83rd IB ng Philippine Army sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Mahaba na ang listahan nito ng paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan sa Bikol kahit noong SOT sa rehimen ni Arroyo.Lantaran ang paglabag nila sa karapatang-pantao at tuluy-tuloy na pandarahas sa masa. Ang kanilang kontra-insurhensyang hakbangin ay lubos na nakakapinsala sa kaligtasan at kabuhayan ng maraming mamamayan na sa araw-araw ay nagbabanat ng buto para may makain lamang.


Subalit ang lahat ng mga kontra-rebolusyunaryong kampanya ng mga nakaraang rehimen ay nabigo dahil ang hangad nitong gapiin na adhikain ng mamamayan para sa isang makabuluhang pagbabago ay isang makatwirang adhikain at pakikibaka. Kaya mas lalong nagpupuyos ang damdamin ng masa upang isulong at suportahan ang adhikain ng pambansa-demokratikong kilusan na naglalaman ng pasusulong ng kanilang interes at kahilingan para sa lupa, kabuhayan at karapatan.


Para sa rehimeng Duterte, dapat wakasan na nito ang mapanupil at mapandigmang operasyon sa utos ng US at mga nakapaligid ditong heneral ng AFP na kilalang mga berdugo sa mamamayan.


Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa tampok na mga suliraning pang-ekonomya at panlipunan, laluna ang malawak na kawalan at pang-aagaw ng lupa sa kanayunan,malawakang disempleyo, mababang sahod na tuwirang humahagupit sa magsasaka, manggagawa at iba pang batayang sektor.


Dapat na gawin ng sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang kapwa armado at di-armadong paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala. Dapat na puspusang isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon upang maging batayan ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117645908878959

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento