-->

Miyerkules, Nobyembre 15, 2017

AFP, Muling Binigwasan ng NPA sa Camarines Sur

Pahayag sa midya
Nobyembre 15, 2017 

Noong Nobyembre 14, binigwasan ng isang yunit ng Norben Gruta Command (Bagong Hukbong Bayan-Kanlurang Camarines Sur) ang operasyong militar ng AFP sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur. Dalawa ang patay sa hanay ng AFP, habang walang pinsalang natamo sa hanay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). 

Aabot ng isang linggong tuloy-tuloy na nag-operasyon ang 9th IB sa bayan ng Ragay at Del Gallego sa unang distrito ng Camarines Sur bago mangyari ang nasabing labanan. Ang operasyong militar ng AFP ay isa lamang sa sunod-sunod na operasyon sa kanayunan na nagdadala ng takot sa mamamayan sa pagpapatupad ng “full-scale” o todo-largang gera ng rehimeng US-Duterte. Upang ipagtanggol ang interes ng mamamayan at labanan ang pasistang panunupil, naglunsad ang BHB ng aktibong depensa upang bigwasan ang AFP. Gamit ang masusing pag-aaral sa kilos ng kaaway, nagplano ang BHB para epektibong labanan ang operasyong militar. Pumwesto ang BHB sa paborableng tereyn para mahusay na makadepensa anumang oras na malapitan sila ng operasyong militar. 

Alas singko ng umaga, Nobyembre 14, napag-alaman ng isang yunit ng Norben Gruta Command (NGC) na malapit na sa kanilang base ang isang platun ng AFP. Agad na naghanda ang mga Pulang mandirigma sa posibleng labanan at matyagang nag-abang para maunahan ng putok ang papalapit na kaaway. Bandang 2:45 ng hapon, naganap ang labanan na umabot ng dalawang minuto. Sa unang bugso ng putukan, agad na natumba ang 2 elemento ng AFP na nagtangkang agawin ang susing tereyn ng kalupaan. Subalit nabigo sila dahil nauna nang nakapwesto ang mga Pulang mandirigmang nakaalerto sa kanilang pagdating. Sumigaw ang isang elemento ng AFP na “Sir, hindi kaya, marami sila!” at bahag ang buntot na umatras ang mga pwersa ng AFP. Ligtas na nakamaniobra ang nasabing yunit ng NGC nang walang anumang natamong pinsala sa kanilang hanay. Dahil sa mahusay na kaalaman sa tereyn, malakas na suportang masa at kahandaang pangkombat, epektibong nagagamit ng BHB ang taktikang gerilyang “akitin sa kailaliman” ang kaaway. 

Matatandaang ngayong taon lamang ay makailang ulit nang binigo ng BHB ang mga atake ng 92nd DRC (Division Reconnaissance Company) at 9th IB. Nito lamang Nobyembre 1, bandang alas-syete ng umaga, binigo rin ng isang iskwad sa ilalim ng NGC ang tangkang pagkubkob ng AFP sa Sityo Matakla, Barangay Bulawan, Sipocot, Camarines Sur. Para pagtakpan ang kabiguang masukol ang BHB, nagpalabas ang AFP ng balitang nagkaroon ng 40-minutong labanan. Ang totoo’y 5 minuto lang ang palitan ng putok. Ang walang patumanggang pagpapaputok ng AFP matapos ang engkwentro ay iniulat nilang lehitimo pang labanan. 

Makakaasa ang sambayanan na patuloy na mananatiling alerto at handa ang BHB sa pagdepensa at paglunsad ng mga taktikal na opensiba sa kanayunan upang biguin ang mapanupil at pasistang pag-aatake ng AFP sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, at upang bigyang-diin ang pangangailangan para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya, lalo na sa gitna ng mga nagaganap na pagpapatipon ng mga imperyalista, katulad ng ASEAN (Association of South East Asian Nations) Summit at EAS (East Asia Summit), upang patatagin ang kanilang kontrol sa ekonomya, pulitika at militar sa Pilipinas at iba pang atrasadong bansa. Ubos-kayang lalabanan ng BHB ang “todo-largang gera” na sa totoo’y pagtatanggol lamang ni Duterte sa kanyang napakabulok na burukrata-kapitalistang hari-harian at pagpapalakas sa paghahari ng kanyang imperyalistang amo sa Pilipinas. 

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! 

Michael Robredo
Tagapagsalita 
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

Miyerkules, Agosto 23, 2017

Pahayag ng NDF-BIKOL Hinggil sa Matagumpay na Reyd sa Sindikatong Kriminal na Grupong Concepción sa Bato, Camarines Sur

Binabati ng NDF-Bikol ang Eduardo Olbara Command-NPA Camarines Sur sa matagumpay na kumpiskasyon ng armas laban sa Concepcion Group nitong Agosto 20 sa Brgy. Neighborhood, Bato, Camarines Sur.

Alas-siyete ng umaga, dinisarmahan ng isang yunit ng pulang hukbo si Jun Paranial. Nakumpiska mula sa kanya ang isang cal. 45 pistol at mga magasin. Si Paranial ay isang aktibong kasapi ng Concepcion Group. Ang paramilitary group na ito ay pinamumunuan ng di-umano’y AWOL na si Sgt. Gilbert Concepcion.

Samantala, alas-otso ng umaga nang makasagupa rin ng pulang hukbo ang iba pang kasapi ng naturang bandidong grupo sa Brgy. Sagrada. Napatay sa labanan ang isang alyas “Balweg” at nasamsam ang armas na hawak nito. Ligtas namang nakamaniobra mula sa pinangyarihan ang yunit ng hukbo.

Makailang ulit nang ilinapit ng masa ng hangganan ng Albay at Camarines Sur ang kanilang mga reklamo laban sa mga anti-sosyal na gawain ng grupo. Narito ang ilan sa mga kasong isinampa ng masa sa hukumang bayan laban sa Concepcion Group:

     a. Pananakot at pangingikil gamit ang pangalan ng NPA sa mga upisyales ng barangay

    b. Pananakot at panhaharas sa masa gamit ang pangalan ng NPA.

     c. Pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga residente

     d. Panghoholdap sa mga residente

     e. Pagtutulak ng iligal na droga

     f. Pagpatay

Ayon sa imbestigasyon ng mga yunit ng NPA na nakasasaklaw sa mga lugar na pinamumugaran ng Concepcion Group, napatunayang pinuprotektahan ng mga upisyales ng AFP at PNP ang mga lider ng naturang grupo. Iniulat din ng mga yunit ng NPA ang pagdami ng mga kaso ng holdap, pangingikil at pagnanakaw ng mga pag-aari ng mga residente sa paligid mismo ng mga detatsment ng Philippine Army at CAFGU. Talamak din ang pagtutulak ng iligal na droga, pagputol ng kahoy, sugal, at iba pang anti-sosyal na gawain sa rehiyon.

Kinukundena ng NDF-Bikol ang garapal na pakikipagsabwatan ng mersenaryong hukbo sa mga sindikatong kriminal sa Kabikulan. Idinadawit ng kanilang mga masusugid na asset ang pangalan ng NPA sa kanilang mga anti-sosyal na gawain tulad ng panghaharas at pangingikil upang dungisan ang prestihiyo ng rebolusyonaryong kilusan.

Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng NDF-Bikol ang mga kaalyado at kaibigan ng rebolusyon na mga negosyante at pambansang burgesya na maging mapagmatyag laban sa paninira at pananamantala ng mga sindikatong grupong hinahawakan at pinuprotektahan ng AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon. Kaagad na magpaabot sa kinauukulang yunit ng pulang hukbo kung mayroong anumang insidente ng kahina-hinalang pambabanta, pananakot o pangingikil na malayo sa lehitimong proseso ng pagbubuwis na ipinapataw ng rebolusyonaryong kilusan.

Binabalaan din ang mga gumagamit sa pangalan ng CPP-NPA-NDF para pagsamantalahan ang mamamayang Bikolano. May kaugnay na proseso ng paglilitis sa ilalim ng Hukumang Bayan ang lahat ng kaso ng pagpapanggap, panggigipit at pandarahas sa masa. Ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga nabanggit na krimen ay parurusahan batay sa umiiral na batas ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Pinapatunayan lamang ng sabwatan ng mga bandidong grupong tulad ng Concepcion Group at AFP-PNP-CAFGU ang sagad-sa-butong kabulukan ng institusyon ng mersenaryong hukbo at ng buong naghaharing rehimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, nananatiling hungkag at bulok ang reaksyunaryong sistema ng hustisyang pinaiiral sa bansa. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga naliliwanagang upisyal at kawal na umalis na sa bulok na istruktura ng mersenaryong AFP at PNP at pumanig sa mamamayan.

Ang tanging masasandigan ng mamamayan ay ang sama-samang pagkilos at sariling pagpapasyang itaguyod ang rebolusyonaryong hustisya.

Martes, Agosto 8, 2017

BALUKTOT ANG PAG-UNAWA NG 9th INFANTRY DIVISION SA USAPIN NG KARAPATANG PANTAO AT BATAS SA DIGMA

EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army
Agosto 8, 2017

Press Release

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army ang walang kahihiyang pagsasalita ni Capt. Randy Llunar ng 9th IDPA kaugnay sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na “nilabag daw” ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa probinsya ng Sorsogon pagkatapos ang matagumpay na isinagawang taktikal na opensiba ng mga kasama. Aminado ang 9th IDPA at 31st IBPA na sila ay namatayan ng 2 opisyal at 7 sugatan habang sila ay nagsasagawa ng combat operation laban sa mga kasama. 


Wala silang karapatang maghumiyaw kaugnay sa pagrespeto sa CARHRIHL at karapatang pantao, dahil ang institusyon mismo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pangunahing lumalabag dito at may mahaba ng rekord ng pagiging berdugo. Hindi lamang CARHRIHL ang kanilang nilalapastangan kundi maging ang iba pang kasunduang kagaya ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarranty (JASIG) at mga napirmahang Pandaigdigang Batas sa Kondukta ng Pakikidigma. 


Ang pagpaslang kina Kasamang Andres Hubilla (Ka Magno) at Miguel Timor (Ka Billy) at dalawang masa nuong Hulyo 28, 2017 sa Brgy. Trece Martires, Casiguran, Sorsogon, ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao na isinasaad sa Protocol 1 and 2 ng Geneva Convention na nagsasaad ng proteksyon sa mga sugatan at wala ng kakayahang lumaban o hors de combat. Kasinungalingan ang sinasabing may naganap na labanan dahil buhay nilang nakuha ang mga kasama at masa. Malahalimaw na malapitang pinaslang sa pamamagitan ng pagtatad ng bala ang kanilang katawan ng tropa ng 31st IBPA sa ilalim ng 901st IBde .


Pagkaraan nito ay buong pagyayabang ang ginawa ng mga militar at nagsasabing “inaasahan nila na magsasagawa ng opensiba ang BHB bilang pagganti daw sa pagkamatay ng isa sa lider ng NPA sa probinsya ng Sorsogon”. Taas nuo rin silang nagpapahayag na lahat ng yunit ng militar sa ilalim ng 9th ID ay aktibong magsasagawa ng operasyon bilang tugon nila sa inilulunsad ng rehimeng US-Duterte na todo-gyera laban sa rebolusyunaryong kilusan, sa partikular sa Kabikulan at sa buong mamamayan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. 


Ang pangyayari nuong Agosto 7, 2017 sa Barangay Casili , Gubat, Sorsogon ay bahagi ng pagharap at paglaban ng yunit ng BHB sa tuluy-tuloy na opensiba ng 31st IBPA. Ginamitan sila ng mga kasama ng Command Detonated Explosive (CDEX) at hindi landmine na makaklasipika na boobie trap na gamit . Ang CDx ay sasabog lamang batay sa kontrol ng opereytor ayon sa target lamang nito. Hindi din ito makitid na “pagganti” na siyang sinasabi ng militar. Bagkus, ito ay isang hakbang na sagot sa opensiba, idepensa ang hanay ng Hukbong Bayan at mamamayan laban sa pag-atake ng kaaway. Kaya, walang anumang nalalabag ang NPA sa isinasaad sa Otawa Treaty of 1997 December. Superyor ang pagsunod ng NPA sa alituntunin ng rebolusyonaryong kilusan sa paglulunsad ng makatarungang digma ng mamamayan.


Di pa natatagalan, lumabag din ang 83rd IBPA sa naging pagdukot kay Antonio Narvaez , isang magsasakang katutubo at sibilyan , nuong Hulyo 19 sa Sityo Catduce, Brgy. Turage, bayan ng Sangay, Camarines Sur. Sa pangunguna ng 83rd IBPA, na nasa ilalim din ng 9th ID, iligal itong inaresto, iginapos at pinagbintangang may baril at isang NPA. Sa loob ng ilang araw ay dinala nila ito sa kampo, sapiliting pinaamin na may kumbinasyong saywar, banta at pananakot kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya , hanggang sa imanipula nila si Narvaez laban sa angkan nito, kapwa katutubo at kauring magsasaka. Naikutan nila ang “ligalidad” ng batas upang bigyang-katwiran ang ginawa nilang paglabag sa karapatang pantao at kalayaang sibil at kasangkapanin pa si Narvaez na sumama sa operasyon, palabasing “kusang-loob” ang kanyang pakikipagtulungan sa kaaway at labanan ang rebolusyunaryong kilusan. 


Makatarungan at makatwiran ang inilulunsad na digmang bayan ng NPA sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at determinado na isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka sa pamamagitan ng masinsin at malaganap na pakikidigmang gerilya na may papalawak at papalalim na baseng masa. Ang tuluy-tuloy na pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba ng BHB ay paglaban upang biguin ang kontra-rebolusyunaryong kampanya ng AFP at buong rehimeng US-Duterte kasabay ng pagsusulong ng pakikibaka ng mamamayan para sa kanyang demokratikong interes at mga kahilingan.


https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/120625651914318

Linggo, Hulyo 30, 2017

Pahayag: Hinggil sa Pagpaslang kay Andres Hubilla, Mga Kasama at Masa sa Casiguran, Sorsogon

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command-NPA Rinconada sa Camarines Sur ang labanang naganap sa pagitan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Sorsogon at tropa ng 903rd IB ng Philippine Army, sa baryo ng Trece Martires, Casiguran, probinsya ng Sorsogon ngayong Hulyo 28, 2017. Madaling araw, alas-3:00 ng umaga, kinubkob ng kaaway ang pinagbabasehang bahay ng kasama, nadakip nang buhay ang mga kasamang mandirigma, idinamay pati ang masa. Pinaslang sila ng mga berdugong pasistang militar bandang alas-4:00 ng umaga.

Ito ay pagpapakita ng bangis at katrayduran ng rehimeng Duterte at ng AFP sa mabilis na pagtalikod nito sa usapang pangkapayaan. Kahit sa maagang yugto pa lamang ng negosasyon at sila ay nagdeklara ng unilateral ceasefire, tuluy-tuloy naman ang kanilang operasyon at paglabag sa karapatang pantao sa mga sibilyan at pinaghihinalaang mga sumusuporta sa BHB. Makikita ang kawalan ng kaseryosohan ng GRP na pag-usapan at bigyan ng kalutasan ang mga pundamental na suliraning pang-ekonomya at pampulitika na ugat ng armadong tunggalian, bagkus ang layunin lamang nito ay maitali ang CPP-NPA sa isang bilateral na tigil-putukan na pangunahing maglalaman ng pagpapasuko sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. 

Ang pagpaslang sa mga Pulang mandirigma at kumander na sina Andres Hubilla (Ka Magno) at tatlo pang mga kasama ay hindi kailanman magpipigil sa agos ng paglakas at pagsulong ng rebolusyunaryong kilusan sa buong rehiyon ng Bikol. Sa gitna ng papatinding krisis, ang nagpupuyos na galit ng masang anakpawis sa kahirapan at pagsasamantala ang matabang lupa para magpunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Buong-lugod natin silang bigyan ng mataas na pagpaparangal at pagpupugay sa ipinamalas nilang kagitingan at katapangan na sa gitna ng labanan at kalagayang nahawakan ng kaaway, sila ay naging matatag na humarap sa kaaway at di maipahamak ang masa at ang buong rebolusyunaryong kilusan sa probinsya ng Sorsogon.
 
Pagpupugay kay Kasamang Andres at mga kasamang martir ng Sorsogon!
Kundenahin at pagbayarin ang mga pasistang militar ng 903rd IB!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mamamayan, lumahok sa digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s ArmyCol. John Alden Masagca , 90st IBde at 83rd IBPA , Sinungaling at Desperado! 'Sagca' sa Wastong Proseso sa Pagkilala sa Kalayaang Sibil, 'Sagca' sa Usapang Pangkapayaan!

(Sagot sa Pahayag sa Midya, Hulyo 29,2017)

Pinabubulaanan ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army (NPA) ang pahayag ni Col. John Alden Masagca ng 901st IBde sa panayam nito sa isang programa sa radyo, kung saan ay puro kasinungalingan ang pinagsasabi kaugnay sa pagdukot nila sa isang magsasaka at katutubong si Antonio Narvaez noong Hulyo 19, 2017 sa Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay.

Una, iligal ang pagkakaaresto kay Antonio dahil isa itong sibilyan at hindi NPA. Kasalukuyang nagbabantay ito ng inuuling na kahoy nang sabihan ng kapatid na may nagpapakilalang NPA, pinuntahan at dinalhan pa ng tubig ni Antonio. Kinabukasan na ito muling nakita na may tali sa kamay, kasama ng mga Philippine Army na nag-ooperasyon. Hayagan nang buking at inamin na ng 83rd IBPA sa midya na nasa kanilang poder si Antonio at ibibigay daw nila ito sa PNP-Sagnay. Sumunod na araw, binago ang pahayag, naghabi na naman ng panibagong kasinungalingan na NPA pala daw kasi ito at may mga kasamahan pa daw si Antonio na nakatakas. Dinagdagan pa nitong huli ng nilubid na kasinungalingan, na may nakuhang cal.45 at mga dokumento kay Antonio na batayan para arestuhin kahit walang warrant of arrest. Ito ay malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagbibigay ng proteksyon sa mga batayang karapatang pantao.


Ikalawa, paanong bibisitahin ng pamilya  si Antonio sa kampo ng 83rd IB, gayong ito ay balwarte ng mga militar na tinuturing nga ng pamilya na salarin sa pagkakadukot o iligal na pag-aresto sa kanilang kapamilya? Paano din nila matitiyak na hindi sila ihaharas ng militar sa mismong kampo nito gayong nakaranas nga sila ng panghaharas at panggigipit sa nagdaang mga linggo? Nanggiba ng mga bahay ng masa at sapilitang pinapaamin na sila ay base ng mga NPA na nagtulak sa mga pamilya ni Antonio at iba pang mga masa na lisanin ang kanilang mga tahanan. Nagdulot ito ng matinding trauma sa masa, lalo sa mga bata at matatanda at dislokasyon sa kanilang kabuhayan.


Ikatlo, kasinungalingan din ang sinasabi ni Col. Masagca na “ayaw ni Antonio na iturn-over siya sa kustodiya ng PNP dahil daw natatakot itong bweltahan ng mga NPA"! Ang totoo,  pwersahan nilang ginagamit si Antonio para maggiya sa kanilang operasyon, at pinangakuan ng suportang pagkain at tirahan. Ang ganitong pamamaraan ng militar ay pagsasamantala sa kahirapan at antas ng kultura ng mga katutubong minorya upang imanipula nila ang kaisipan nito at makalikha ng panghahati sa hanay ng masang magsasaka at katutubo. 


Malinaw na ito ay paglapastangan ng yunit ng 901st IBde at 83rd IB ng Phillipine Army sa karapatang-tao at maging sa nakasaad sa CARHRIHL na napagkasunduan sa usapang pangkapayapaan nuong 1998 sa ilalim ng rehimeng Estrada. Patunay lamang ito, ang paglubid ng kasinungalingan ay para ihustipika ang pagtalikod ng rehimeng Duterte sa usapang pangkapayapaan. Tunay na kawalan ito ng kaseryosohan ng reaksyunaryong gobyerno na harapin ang mga batayang kagalingan, kapakanan ng mamamayan at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang pangunahing layunin nito ay patindihin ang todo-gerang kampanya sa ilalim ng Oplan Kapayapaan na nakatuon sa buong rebolusyunaryong kilusan at masang anakpawis na naghahangad ng makabuluhang pagbabago .


Hindi maglulubay ang buong rebolusyunaryong kilusan na ilantad, labanan at pagbayarin ang mga berdugong pasistang militar ng 901st IBde at 83rd IB na may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao. Anumang mga OPLAN o kampanyang militar ang ilunsad ng rehimeng Duterte, kagaya sa mga naunang rehimen, tiyak na ito ay mabibigo dahil hindi nito mapipigilan ang pag-agos ng rebolusyunaryong galit ng sambayanang Pilipino.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117676695542547

Pagbayarin ang 83rd IBPA laban sa Tuluy-tuloy at Tumintinding Militarisasyon sa Komunidad ng mga Katutubo sa Bayan ng Sagnay, Buhi at Syudad ng Iriga!

Buwan ng Hunyo at Hulyo 2017, tuluy-tuloy ang operasyon ng armadong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng todo-gyerang kampanya nito na “Oplan Kapayapaan” na sumaklaw sa maraming baryo sa mga bayan ng Sagnay at Iriga City sa probinsya ng Camarines Sur. Gamit nito ang mga tropa sa detatsment ng 22nd IBPA sa San Pedro Iriga City at Minadongjol, Sagnay na kinukumbinahan ng tropa mula sa headquarters ng 83rd IBPA.

Ang Oplan Kapayapaan, sa esensya, ay pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ng nakaraang rehimen ni Noynoy na itinulak ng US na may layunin daw na gapiin ang BHB, wasakin ang PKP at mga demokratiko at anti-imperyalistang organisasyon ng masa.


Likas na katangian ng mga Oplan ay kaliwa’t kanang paglabag ng mga yunit ng AFP sa karapatang-tao sa mga direktang operasyong militar kahit ang mga operasyong tinaguriang “peace and development” na kalakhan ay nakatuon sa mga sibilyan.


Sa ilalim ng rehimeng Duterte, walang awat ang pananalanta ng reaksyunaryong tropa laban sa magsasaka at katutubo sa kanayunan, gayundin sa mga nagtataguyod ng karapatang-tao. Ang mga pambobomba, pamamaslang, pagdukot, iligal na pag-aresto at iba pang pandarahas ay patuloy na hinahasik ng estado upang supilin ang mamamayan.


Taliwas sa laging bukambibig nito na “Kapayapaan at Pagbabago", patuloy na nagpapakat ang mga armadong sundalo sa gitna ng mga sibilyang komunidad sa kanayunan, gamit ang kung anu-anong pangangatwiran kagaya ng pag-escort sa mga bisita o upisyal ng gubyerno, anti-droga o paghahatid serbisyong medikal habang naglulunsad ng mabangis na operasyon para takutin ang taong baryo. Isa-isang pinapatawag ang mga pinaghihinalaang may kakilala o kapamilya sa kilusan upang imbestigahan at takutin. Dinadala sila sa safehouses at kampo, kasabwat ang mga baranggay officials sa mga baryo sa Danao ng Buhi.


Nito lamang nakaraang Hulyo 19, 2017, sa may Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay, Camarines Sur, may 8 na militar na nagpanggap na mga NPA at sapilitang dinukot at ginapos ang isang magsasaka at isang katutubo na si Antonio Narvaez, na pinagbintangang isang NPA at may baril daw na nakuha sa kanya. Sapilitan itong kinuha ng mga militar habang ito ay nagbabantay ng kanyang inuuling. Ginamit na giya ito upang sapilitang ipaturo ang mga pinaghihinalaang base ng mga NPA. Ang asawa at mga maliliit na anak nito ay kagagaling pa lamang sa pagkakasakit at nakakaranas din ng trauma. Sinaklaw ng operasyon ang 13 kabahayan sa magkakatabing sityo ng mga baranggay, kinontrol ang pagbili ng pagkain at normal na aktibidad ng mga kababaihan at bata.


Sa simula, hindi nila inaamin na hawak nila si Antonio Narvaez hanggang mabuking at napilitang aminin sa programa sa radio na hawak nila ito. Tulad ng dati, gumawa ng hinabing kasinungalingan matapos ipasailalim sa ilang araw na pisikal at sikolohikal na tortyur ng 83rd IBPA ang nasabing katutubo.


Sa ngayon, nasa kamay pa rin ng army sa kampo ng 83rd IB Mabalud-balud si Antonio Narvaez, ginagamit na rin syang panakot sa kapamilya para isurender ang mga kapatid nitong mga lalaki. Giniba din ng pasistang militar ang mga kubo ng mga masa at ang karamihan ay sapilitang lumikas dahil sa matinding takot. Ilang araw din ang pananatili at pagdaragdag ng tropa ng militar sa maraming baryo ng Sagnay at Iriga na naglikha ng takot sa mga sibilyang masa, gayundin sa pagkaabala sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang isinagawang operasyon, ilang hayop na ng masa ang kasabay na kinatay, katulong ang kanilang lokal na mga aset sa Brgy, Tambo at Burucbusoc. Kilala ng mga masa na ang imbwelto ay tropa mula sa detatsment ng San Pedro pero walang magawa, bagay na nagdudulot ng perwisyo sa kabuhayan ng masa.

Kinukundena ng Edmundo Jacob Command-NPA ang asal-hayop na operasyong militar na isinasagawa ng 83rd IB ng Philippine Army sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Mahaba na ang listahan nito ng paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan sa Bikol kahit noong SOT sa rehimen ni Arroyo.Lantaran ang paglabag nila sa karapatang-pantao at tuluy-tuloy na pandarahas sa masa. Ang kanilang kontra-insurhensyang hakbangin ay lubos na nakakapinsala sa kaligtasan at kabuhayan ng maraming mamamayan na sa araw-araw ay nagbabanat ng buto para may makain lamang.


Subalit ang lahat ng mga kontra-rebolusyunaryong kampanya ng mga nakaraang rehimen ay nabigo dahil ang hangad nitong gapiin na adhikain ng mamamayan para sa isang makabuluhang pagbabago ay isang makatwirang adhikain at pakikibaka. Kaya mas lalong nagpupuyos ang damdamin ng masa upang isulong at suportahan ang adhikain ng pambansa-demokratikong kilusan na naglalaman ng pasusulong ng kanilang interes at kahilingan para sa lupa, kabuhayan at karapatan.


Para sa rehimeng Duterte, dapat wakasan na nito ang mapanupil at mapandigmang operasyon sa utos ng US at mga nakapaligid ditong heneral ng AFP na kilalang mga berdugo sa mamamayan.


Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa tampok na mga suliraning pang-ekonomya at panlipunan, laluna ang malawak na kawalan at pang-aagaw ng lupa sa kanayunan,malawakang disempleyo, mababang sahod na tuwirang humahagupit sa magsasaka, manggagawa at iba pang batayang sektor.


Dapat na gawin ng sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang kapwa armado at di-armadong paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala. Dapat na puspusang isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon upang maging batayan ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117645908878959

Huwebes, Hulyo 20, 2017

Aktibong Depensa ng NPA Laban sa Paggalugad ng 9th IB sa Camarines Sur, Matagumpay!

Pahayag sa midya
Hulyo 19, 2017

Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng NPA at ng 9th IB ng 9th ID, PA noong Hulyo 19, bandang alas-singko ng hapon, sa Bgy. Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Sa labanang tumagal ng 30 minuto, isa ang napatay sa hanay ng AFP. Walang kaswalti sa hanay ng NPA, taliwas sa pahayag ng 9th ID na isang NPA diumano ang napatay.

Alas dos ng umaga noong Hulyo 18, na-monitor na ng Norben Gruta Command (NPA-West Camarines Sur) ang pagpasok ng tatlong pormasyon ng AFP sa Bgy. Baya, Bgy. Napolidan at Bgy. Cawayan sa Ragay. Matiyagang sinubaybayan, sinuri at pinaghandaan ng NGC ang galaw ng kaaway. Kinabukasan ng hapon, namataan na ng isang yunit ng NGC ang mga elemento ng Alpha Company ng 9th IB na pumasok sa Bgy. Salvacion mula sa Bgy. Baya. Hinintay ng mga Pulang mandirigma ang paglapit ng mga ito, at sa unang bugso ng putok, napatay ang isang elemento ng 9th IB.

Walang ibang dapat sisihin ang 9th ID kundi ang sarili nito. Habang patuloy ang paggamit nito sa ilang midya upang paggandahin ang sariling imahe sa gitna ng sunod-sunod na paglabag nito sa mga karapatang pantao, at upang siraan ang rebolusyonaryong kilusan, patuloy rin ang pagpasok at paggalugad nito sa mga sonang gerilya bilang pagsasakatuparan ng all-out-war nito laban sa kilusan. Patunay ito na sila mismo ang naghahanap ng “gulo”, taliwas sa ibinibintang nitong kaguluhang mula sa NPA.

Ang matagumpay na pagdepensa ng NGC ay patunay din ng suporta ng masa sa kanilang tunay na hukbo. Hindi katulad ng AFP na kailangan pang manakot o magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa NPA, lubos ang tiwala ng NPA sa masa. Sa pamamagitan ng suporta ng masa, naisasapraktika ang taktikang gerilyang “papasukin ang kaaway sa kailaliman”, kung saan nagmimistulang bulag at bingi ang kaaway.

Sa gitna ng muling pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan at plano nitong patagalin pa ang batas militar hanggang Disyembre, makakaasa ang masa na magpapatuloy ang Norben Gruta Command sa pagdepensa para sa kanilang kapakanan. Tumatalima ang NGC sa panawagan ng Communist Party of the Philippines (CPP) na maglunsad ng mga kontra-aksyon at opensiba upang labanan ang batas militar at all-out-war.

Tuloy ang laban para sa tunay at matagalang kapayapaan!

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

Miyerkules, Hulyo 5, 2017

Misengkwentro sa pagitan ng BHB sa Caramoan, Walang Katotohanan

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang walang patumanggang pagpapakalat ng 9th IDPA at mga kasabwat nito sa kapulisan ng mga pekeng balita upang pagtakpan ang kabiguan nilang pahinain ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan. Pinatutunayan ng sunud-sunod nilang kasinungalingan na wala silang ni katiting na respeto at pagkilala sa kakayahang magsuri ng midya at madla. 

Pekeng Balita ng Misencounter sa Caramoan, Camarines Sur

Hinugot sa hangin ang napabalitang engkwentro sa pagitan ng dalawang tropa ng NPA-Bikol sa pagitan ng Brgy. Hanopol at Brgy. San Roque, Caramoan noong Hulyo 1, 7:30 ng gabi. Walang naganap na labanan at walang presensya ng mga kasama sa naturang lugar sa panahong nabanggit. Gagamitin lamang ng kasundaluhan ang pekeng balitang ito upang manggulo sa mga komunidad ng Caramoan at libreng makapanggalugad sa kanayunan nito.

Pekeng Balita Hinggil sa mga Command Detonated Explosives (CDX) ng rebolusyonaryong kilusan

Ipinagyayabang ngayon ng 9th IDPA ang gagawin nilang disposal sa tatlong CDX na nasamsam umano nila sa nakaraang labanan sa Ligao, Albay noong Hunyo 12. Walang kapaguran ang kanilang mga upisyales at tagapagsalita sa pagpapaulit-ulit na delikado ang naturang mga CDX dahil sensitibo umano ito sa iba't ibang trigger at kung gayon ay maaaring aksidenteng mapaputok at makapinsala sa mga sibilyan. Ngunit narito ngayon ang dibisyon at ipinamamalita ang gagawin nilang disposal at detonation sa nabanggit na mga CDX. 

Hindi tumutugma sa nauna nilang mga pahayag na bigla na lamang sasabog ang mga CDX sa pinakamaliit at pinakamahinang mga trigger ang sinasabi nila ngayong kinakailangan pang isailalim sa proseso ng disposal ang hawak nilang mga pampasabog. Lumipas na ang halos isang buwan ngunit wala ni isa sa sinasabing hawak nilang mga CDX ang aksidenteng sumabog. Walang ibang pinapatunayan ang kanilang palabas na disposal kundi ang mataas na kalidad at abanteng teknolohiyang nakalakip sa bawat likhang CDX ng pulang hukbo.

Kahiya-hiyang matapos pagbuhusan ng panahon ng kasundaluhan ang pagpapalaki ng isyu ng CDX at paninira rito ay matatalisod lamang sila sa sarili nilang mga salita. Tunay ngang habang lalong nagiging pasikut-sikot ang kasinungalingan ay lalo rin itong nagiging mahirap pangatawanan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa 9th IDPA na tigilan na ang malisyosong pagpapakalat ng mga pekeng balita para lamang may mailabas na datos. Nananaginip nang gising ang kasundaluhan kung inaakala nilang mayroon silang mapaniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Mataas ang respeto ng rebolusyonaryong kilusan sa angking talino ng mamamayan. May kakayahan ang masa at ang midya na suriin ang bawat panig at matalinong bumuo ng opinyon batay sa obhetibong kalagayan. 

Hanggat walang lubay ang pagsulpot ng mga pekeng balita pinasisimunuan pa mismo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, nariyan ang hamon sa lahat na maging mapanuri. Gayundin, ngayon higit kailanman kinakailangang tupdin ng mga alagad ng midya ang mandatong maghatid ng patas at balansyadong pagbabalita sa taumbayan. Kaisa ng mamamayan ang buong kilusan sa pagtupad sa tungkuling ito. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat ang CPP-NPA-NDFP sa paglilingkod sa sambayanan.

https://web.facebook.com/maroja.banua/posts/149796025593701

Biyernes, Hunyo 23, 2017

Matagumpay na Operasyong Demolisyon, Isinagawa ng NPA sa Lupi, Camarines Sur

Pahayag sa midya
Hunyo 23, 2017


Noong Hunyo 22, isang operasyong demolisyon ang isinagawa ng Norben Gruta Command (New People’s Army–West Camarines Sur) laban sa tropa ng 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) ng 9th Infantry Division. Bandang alas-onse ng gabi, pinasabugan ng command detonated explosive (CDX) ang dumadaang trak ng AFP sa Sitio Castilla, Barangay Napolidan, Lupi, Camarines Sur. Ang nasabing trak ay sinakyan ng 1 seksyon mula sa 92nd DRC at patungo sa Pag-oring, Libmanan, upang kumuha ng dagdag pang sundalong magre-reinforce sana sa mga sundalong napalaban sa taktikal na opensiba ng NPA sa Camarines Norte noong Hunyo 21.* Sa pagpasabog sa trak, napatay ang Cafgung si Hilario Caña, habang lima sa kasamahan nito ang sugatan.

    Ang opensibang ito ng NGC ay tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na paigtingin ang armadong pakikibaka, sa gitna ng tumitinding paglabag ng karapatang pantao sa ilalim ng todo-gera at Batas Militar ng rehimeng Duterte. Matatandaan na noong Marso 30, pinaulanan ng bala ng 9th ID ang mga sibilyan sa gawa-gawa nilang engkwentro sa Sityo Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur, kung saan isang sibilyan ang namatay, dalawa ang malubhang nasugatan at isa ang dinakip at inakusahang NPA.

    Sinundan pa ito ng mga serye ng kabiguan nang malagasan sila sa tangkang pagkubkob sa isang yunit ng NGC noong Abril 20 sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur, at nasundan pa ng muling pagkabigo sa mga taktikal na opensiba ng mga yunit ng NGC noong Abril 21 at 22 sa parehong barangay.

    Patunay ito na bagamat mas maliit ang pwersa at kagamitang militar ng NPA, hindi ito malulupig dahil sa mahusay nitong taktika, pagkabisa sa teritoryo at mainit na suporta ng masa, na kaakibat ng mahigpit na pagtalima nito sa rebolusyonaryong prinsipyo at praktika. Patunay ito na habang tumitindi ang pasismo ng AFP, wala nang ibang masasandigan ang masa kundi ang Pulang Hukbo nito. Patunay ito na ang NPA ay ang tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino.


Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur


*Basahin ang pahayag ng NPA Camarines Norte http://npacn.blogspot.com/2017/06/magkasunod-na-opensiba-ng-npa-paglaban.html

Biyernes, Mayo 5, 2017

Serye ng Kabiguan, Dinanas ng 92nd DRC

Natatalisod sa sarili nitong mga pagsisinungaling at pagmamayabang ang AFP at PNP matapos danasin ang serye ng kabiguan sa ilinunsad nitong operasyong militar laban sa Bagong Hukbong Byan (BHB) sa Brgy. Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur. Sa halip na iulat ang anim nilang nasawi at ilan pang nasugatan, ipinagmayabang nila sa midya na may 10 kasama ang nasugatan nang walang mailabas na patunay maliban sa gasgas nang linyang “may mga bakas ng dugo.”

Abril 20, 7:30 ng umaga, binigo ng mga pulang mandirigma ang nakaambang pagkubkob ng halos isang kumpanyang pormasyon ng 92nd Division Reconaissance Company ng 9th IDPA. Gabi pa lamang ng Abril 19, matapos matanggap ang maagap na ulat at masinop na pag-aralan ang mga datos ng pagpasok sa sonang gerilya ng mga elemento ng militar, agad na ihinanda ng kumand ng BHB ang mga delegado sa ilulunsad sanang pagsasanay militar. Bilang bahagi ng aktibong depensa, kagyat na isinaayos ang pakat ng tropa ng BHB sa mga susing tereyn malapit sa himpilan. Sa halip na nagugulantang na hukbo ang datnan ng mga militar, mga alertadong sinasanay na hukbo ang umasinta sa hanay ng mga pasista. Dalawang elemento ng militar ang naiulat na nasawi sa mahigit isang oras na palitan ng putok. Samantala, ligtas na nakamaniobra palabas sa ilinatag kordon ng kaaway ang laha t ng kasama sa lugar.

Matapos ang pangyayari, tatlong na beses nagpabalik-balik sa lugar ang mga pares ng helikopter mula sa 9th ID at Southern Luzon Command upang mahakot ang kanilang mga nasawi at nasugatan, magbaba ng dagdag na pwersa at maghulog ng mga polyetos para sa saywar. Kagyat na nagpatawag ng pag-iipon ng masa sa baryo sa lugar bilang bahagi ng kanilang operasyong saywar at tabingan ang detalye ng kanilang pagkabigo. Sa midya, tuloy-tuloy na binatikos ang AFP at PNP matapos mailantad na walang batayan ang datos na kanilang ilinalako.

Muling nalagasan ng apat at marami pa ang nasugatan sa gumagalugad na tropang militar nang matambangan ng BHB sa bulubunduking bahagi ng parehong baranggay sa dalawang magkahiwalay na pangyayari noong petsa 21 at 22 ng Abril. Samantalang isang kasama ang nadaplisan, 2 M16 at 1 AK47 ang nakuha ng mga militar habang papaatras ang mga pulang mandirigma matapos ang mga pananambang. Kagyat namang nalapatan ng paunang lunas ng mga medikal ng BHB at ligtas nang nagpapagaling ang kasamang nadaplisan.

Patunay ang mga pangyayaring ito sa di nagmamaliw na mainit at tapat na pagsuporta ng masang Bikolano sa kanilang tunay na hukbo, ang BHB. Hindi man natuloy ang pagsasanay militar, baun-baon ng mga kasama ang mayamang aral ng teorya at praktika ng digmang bayang sumasalig sa malawak na masa. Patunay lamang na ang tiwala ng mamamayan ay isang pwersang nakakapagpatibay sa hukbong bayan higit pa sa pinakamodernong bala’t baril.

Mamamayang api, sumapi sa BHB!
Ipagtanggol ang sambayanang Pilipino!

Michael Robredo, Spokesperson
NPA-West Camarines Sur (Norben Gruta Command)

Sabado, Abril 22, 2017

TANGKANG PAGKUBKOB NG AFP SA CAMARINES SUR, BIGO

Pahayag sa midya
Abril 22, 2017

Bigo ang tangkang pagkubkob ng 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) sa isang yunit ng Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur, noong Abril 20 sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

Bandang alas syete ng umaga, Abril 20, sinalakay ng 92nd DRC ang pansamantalang baseng itinatayo ng yunit ng NGC habang naghahanda ito sa paglulunsad ng pagsasanay-militar. Dahil sa mahusay na pagdepensa, walang napatay o nasugatan sa hanay ng NPA. Sa kabilang
banda, tinatayang hindi bababa sa dalawa ang nasugatan sa hanay ng AFP. Ayon sa mga residente, dalawang beses na bumalik ang helikopter ng AFP sa lugar pagkatapos ng labanan.

Ayon sa mga kaibigan sa midya, may naunang ulat ang 9th ID, AFP na sampung elemento ng NPA ang nasugatan sa labanan; ito rin diumano ang unang ipinaabot sa Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. Subalit binawi din agad ito at naglabas ang 9th ID ng bagong opisyal na pahayag.

Ang pangyayaring ito ay malaking sampal sa 9th ID; sa kabila ng paglulunsad ng operasyon, sila pa ang nadehado. Nananawagan ang Norben Gruta Command na patuloy na maging mapagbantay ang mamamayan sa mga pakana ng 9th ID. Dahil sa huling kabiguang ito, maaaring ang mga residente naman ang muli nitong pagbalingan, katulad sa mga naunang pekeng engkwentro kung saan mga sibilyan ang biniktima nito. Nalantad na sa masa, at maging sa midya, ang kinagawian nang pagsisinungaling ng AFP. Patuloy na suriing mabuti ang ilalabas pa nitong mga pekeng balita at mga pekeng pahayag ng paghina ng pwersa ng NPA sa rehiyong Bikol.

Sa gitna ng ginaganap na usapang pangkapayapaan, patuloy ang mga mapanlinlang na pakana ng mga militarista sa hanay ng AFP na siraan o paliitin ang katayuan ng rebolusyonaryong kilusan sa negosasyon. Sa kabilang banda, buo ang suporta ng Bagong Hukbong Bayan sa usapang pangkapayapaan. Hinihimok ng Norben Gruta Command ang mamamayan na magkaisa sa pagsuporta dito habang patuloy na isinusulong ang digmang bayan upang makamit ang tunay na kapayapaang nakabatay sa kaunlaran at katarungan.

Michael Robredo

Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

 http://npacamsur.blogspot.com/2017/04/tangkang-pagkubkob-ng-afp-sa-camarines_21.html
------------
Press statement
April 22, 2017

AFP’S STRIKE OPERATION, FOILED BY THE NPA
 
A unit of the the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur foiled a strike operation attempted by the 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) last April 20 in Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

At around 7:00 am, April 20, the 92nd DRC raided the temporary base being built by the NGC unit for its military training. Due to skillful defense, no NPA elements were wounded nor killed. On the other handed, no less than two were wounded on the the side of the AFP. According to the residents, an AFP helicopter went back to the site twice after the encounter.

According to friends from the media, an earlier report from the 9th ID, AFP stated that ten NPA elements were wounded during the said operation; this was allegedly the report first received by the Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. However, it was immediately recalled and the 9th ID released a new official statement.

This is another huge blow for the 9th ID. Even though they initiated the operation, in the end, they were placed at a disadvantage. The Norben Gruta Command calls on the people to continue to be vigilant against the schemes of the 9th ID. It is likely that the residents will be the ones to bear the brunt of the 9th ID’s recent loss, as evidenced by the previous fake encounters where civilians were victimized. The masses, even the media, are now aware of the habitual
lies of the AFP. Continue the critical analysis of future fake news and fake statements from the AFP regarding the supposedly weakening of NPA forces in the Bicol region.

Amidst the ongoing peace talks, AFP militarists continue their devious schemes to besmirch or belittle the revolutionary movement’s standing in the negotiations. On the other hand, the New People’s Army extends its full support to the peace talks. The Norben Gruta Command encourages the people to unite in supporting the peace talks while advancing the people’s war to achieve genuine peace based on progress and justice.

Michael Robredo

Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

Biyernes, Marso 31, 2017

MGA SIBILYAN, PINAULANAN NG BALA NG 9th ID SA PEKENG ENGKWENTRO SA SIPOCOT, CAMARINES SUR

Pahayag sa midya
Marso 31, 2017 

 MGA SIBILYAN, PINAULANAN NG BALA NG 9th ID SA PEKENG ENGKWENTRO SA SIPOCOT, CAMARINES SUR 

Kasinungalingan ang pahayag ni Captain Ronnie Madriñan, ang OIC ng Division of Public Affairs Office (DPAO) ng 9th ID, na nakapatay sila ng NPA sa limang-minutong putukan sa pagitan ng Army at ng NPA noong Marso 30 sa Sitio Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur. Walang yunit ng NPA ang nasa lugar na ito noong panahong iyon. Walang engkwentrong naganap. 

Noong Marso 30, bandang 3:00 ng hapon, pumunta ang mga elemento ng 9th ID, na nakasakay sa dalawang van, sa nasabing lugar dahil nakatunog diumano ang mga ito na may NPA dito. Subalit imbes na NPA ang mahanap at sugpuin, pinaulanan ng mga ito ng bala ang mga sibilyang naghihintay at nakatambay sa isang waiting shed sa nasabing lugar. Pinaslang ang sibilyang si Renel Mirabeles, habang ang dalawang binatilyong sina Joseph Sagario at Regie Loprandado naman ang malubhang sugatan. Dinakip naman at inakusahang NPA ang sibilyang si Erick Madrona.

Upang pagtakpan ang kanilang kabiguan, inanunsyo ng 9th ID na isang engkwentro ang naganap. Isa na naman ito sa mga serye ng kasinungalingang hinahabi ng AFP. Matatandaang noong Pebrero 7, ikinalat ng 9th ID ang pekeng balitang engkwentro sa pagitan ng NPA at 902nd Brigade sa Barangay Mambulo Nuevo, Libmanan. 

Mga pekeng ulat at pagtarget sa mga sibilyan – dati nang kalakaran ng AFP, na mas pinatindi ngayon sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Tila mga asong ulol, binubuntunan at sinisindak ng AFP ang mga sibilyan upang pagtakpan ang kabiguan at kainutilan nito sa pagsugpo sa NPA. Sa paghahangad na makabawi sa isinagawang opensiba ng Norben Gruta Command noong Marso 18, mga sibilyan na lamang ang binalingan ng 9th ID. Katulad ito sa nangyaring pagpatay ng AFP-PNP sa magsasakang si Sonny Talay noong 2015 sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, pagkatapos na maambus ng NPA ang AFP-PNP. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng karampatang hustisya si Talay. 

Mariing ginigiit ng Norben Gruta Command na dapat managot ang 9th ID sa mga teroristang aksyon nito. Ang mga isinasagawang opensiba ng NGC ay bahagi ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima, subalit kailangan din ng sabayang aksyon mula sa mga mamamayan upang paakuin ang 9th ID sa mga kasalanan nito. Kung hindi, magpapatuloy at mamimihasa lamang ang berdugong 9th ID. 

Hustisya para sa mga biktima ng 9th ID! 

Michael Robredo 
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan-West Camarines Sur 
 ----------------------- 
Press release 
March 31, 2017 

CIVILIANS STRAFED BY BULLETS BY THE 9th ID IN FAKE ENCOUNTER IN SIPOCOT, CAMARINES SUR 

The statement of Captain Ronnie Madriñan, OIC of the Division of Public Affairs Office (DPAO) of the 9th ID, that they were able to kill a member of the NPA in a 5-minute gunfight on March 30 in Sitio Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur, is a lie. There was no NPA unit in the area at that time. There was no encounter. 

Last March 30, at around 3:00 pm, elements from the 9th ID, aboard two vans, went to Sitio Traktora, allegedly to respond to a report of NPA presence. However, instead of encountering the NPA, they suddenly strafed civilians at the sitio’s waiting shed. Renel Mirabeles was killed, while Joseph Sagario and Regie Loprandado were severely injured. Then, they abducted another civilian, Erick Madrona, and accused him of being a member of the NPA. 

To cover up their failure, the 9th ID announced that an encounter took place, an addition to the series of lies fabricated by the AFP. Last February 7, the 9th ID also announced the fake news of an encounter between the NPA and the 902nd Brigade in Barangay Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. 

Fake news and civilian targets – this has long been the modus of the AFP. This has intensified since the declaration of an all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime. Like rabid dogs, the AFP has turned to terrorizing civilians to mask their failure and inutility in defeating the NPA. In its desire to recoup its loss during the March 18 offensive of the Norben Gruta Command, the 9th ID has targeted civilians instead. This is akin to the 2015 killing of the farmer Sonny Talay in Pag-oring Nuevo, Libmanan, by the AFP-PNP after suffering losses from an NPA ambush. Up to now, Talay ‘s death has not been given justice. 

The Norben Gruta Command firmly asserts that the 9th ID be made accountable for its terrorist actions. The offensives of the NGC are part of administering justice for the victims; however, parallel action should be also undertaken by the people to make the 9th ID answer for its crimes. If not, these 9th ID butchers will become more brutal and relentless. 

Justice for the victims of the 9th ID! 

Michael Robredo 
Spokesperson 
Norben Gruta Command 
New People’s Army-West Camarines Sur

Miyerkules, Marso 29, 2017

PAGDISARMA SA PAMILYA GARDUCE, IPINATAW NG TOMAS PILAPIL COMMAND

Pahayag ng Tomas Pilapil Command
Bagong Hukbong Bayan - Partido Area, Camarines Sur
29 Marso 2017>


Matagumpay na isinagawa ng mga pulang mandirigma sa ilalim ng Tomas Pilapil Command ang pag-disarma sa pamilyang Garduce na naninirahan sa Bgy. Bucogan, Lagonoy, Camarines Sur nitong Marso 28, 2017, araw ng Martes, ika-5 ng umaga. Nasamsam sa isinagawang reyd ang isang M-16 riple at 18 magasin na nasa kanilang pag-iingat. 

Ang isinagawang pag-disarma sa pamilyang ito ay bilang bahagi ng paniningil at pagpataw ng hustisya sa mga kinasasangkutan nitong pang-aabuso at paglabag sa mamamayan partikular sa Bgy. Bucogan. Batay sa masusing pag-iimbestiga sa record ng pamilya Garduce, mababatid na mayroon itong 3 anak na kabilang sa Phil. Army at 1 na nasa Phil. Marine na siyang nag-iimbak ng mga matataas na kalibre ng armas at amunisyon sa kanilang bahay. Sa katunayan, ginagamit nila ang naturang armas na ito para takutin ang mismong opisyales ng barangay na minsan nilang sinugod bitbit ang mataas na kalibre ng M16 dahil naistorbo diumano sila sa paggamit nito ng wang-wang bilang bahagi ng pagpapalaganap ng impormasyon sa ipinapatupad na resolusyon hinggil sa pagpataw ng curfew sa mga menor de edad. 

Aktibo din ang nasabing pamilya sa lantarang pamimwersa upang makapag-rekluta ng mga asset ng military na ginagamit laban sa rebolusyonaryong kilusan at hukbong bayan. Dagdag pa, kinukumpirma din na imbwelto ang pamilyang ito sa mga iligal na tistisan at pamimili ng kahoy na dagdag na sumasalaula sa pagkasira ng kalikasan. 

Taliwas sa naging pahayag ni Capt. Ronnie Madrinian, Officer-In-Charge ng Division of Public Affairs Office (OIC-DPAO) ng 9th ID Phil. Army na dinukotsi Bb. Gladizelle Garduce matapos walang makuhang armas sa paghalughog at gamitin upang humingi ng kapalit na ransom ay isang malaking kasinungalingan. Kailanman ay walang rekord ang NPA na mahahalintulad sa mga bandidong gawi kung saan humihingi ng ransom money sa pamilya ng mga diumano’y dinudukot. Ang katotohanan ay isinama si Bb. Garduce sa layuning higit na pag-iimbestiga at pagpapalalim pa sa mga impormasyon na kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Mataas ang naging paggalang at pagrespeto sa kanyang mga karapatan at tiniyak ang kanyang kaligtasan matapos ang isang proseso ng pag-imbestiga ay inihatid ito ng mga pulang mandirigma sa isa niyang kaibigan upang tiyak na makabalik at ligtas na makauwi sa kanyang pamilya. 

Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay patuloy na magsasagawa ng mga pag-didisarma sa mga aktibong bahagi na lumalabag at tahasang nag-aabuso sa mamamayan, lumalabag sa mga patakarang ipinatutupad ng rebolusyonaryong kilusan at lantarang nagpapagamit sa reaksyunaryong sandatahang lakas laban sa armadong kilusan ng mamamayan. 

Baldomero Arcanghel
PIO
Tomas Pilapil Command

Linggo, Marso 26, 2017

Pagpupugay sa ika-32 na Anibersaryo ng KAGUMA, Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Pahayag sa Midya
26 Marso 2017

Sa ika-32 na Anibersaryo ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA), nakikiisa ang mga makabayang guro sa Kabikolan sa pagsusulong at pagpapaigting ng demokratikong rebolusyong bayan sa hanay ng lahat ng guro sa pampubliko at pribadong paaralan, maging ang mga kawani sa sektor ng edukasyon, laban sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo na siyang ugat ng suliranin ng lipunang Pilipino.

Simula nang itatag ang KAGUMA noong ika-28 ng Marso 1985 bilang bahagi ng rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), naipamalas ng mga makabayang guro ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa siyentipikong edukasyon at makabayang kultura.

Ngunit nagpapatuloy ang nakakadismayang kalagayan ng mga pampublikong guro sa kasalukuyang administrasyon.  Todo-atake ang gobyernong Duterte laban sa sambayanan, kasama na dito ang mga guro, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at programang anti-mamamayan at nagsisilbi sa pansariling interes ng mga kapitalista.  Ang estado ay nananatiling kinatawan ng reaksyunaryong gobyerno na todo-benta ng likas-yaman ng bansa sa mga inperyalistang bansang US at China.

Imbes na maglaan ng suporta sa mga lisensyadong guro sa bansa, naglaan ng mas malaking badyet sa AFP at PNP, tulad ng mataas na allowance sa mga kadete nito.  Isang malaking kasinungalingan ang sinasabing P27,0000 na sweldo ng isang entry-level na guro.  Malisyosong ginawa ito ni Sec. Diokno at pinagsama-sama ang sweldo, bonus at iba pang benepisyo para palitawing malaki ang natatanggap ng mga guro.

Halos sinasalo ng mga guro ang mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno dahil sa mga patong-patong na mga gawaing klerikal.  Hindi na nga makagulapay ang mga guro sa gawain sa pagtuturo at samu't saring papeles na kailangang tapusin, maraming gawain at mga rekisitos pa ang kailangan ng gobyerno.


Mahigpit na kinukondena ng KAGUMA ang programang dagdag-taong pasakit sa ahensya ng edukasyon.  Dagdag na pahirap , hindi lang sa mga magulang, kudi pati sa mga guro ang Kto12 na pilit na pinapatupad ng reaksyunaryong gobyerno bilang pagtalima sa neoliberal na patakaran ng imperyalistang US.  Mas lalo lang nito pahihirapan ang maraming Pilipinong nangingibang-bayan, at tanging mga dayuhan lang ang nakikinabang sa sipag at talino ng mga manggagawang Pilipino.

Kinokondena rin ng KAGUMA ang mga polisiya ng ilang administrador ng DepEd tungkol sa kalagayan ng mga guro.  Ang mga polisiyang ito ay arbitraryo lamang na pinapatupad.  Maraming pagkakataon na hindi nakokonsulta ang mga guro at nabubulaga na lamang ng mga memorandum at order na sila ang direktang apektado.

Hindi natatamasa ng mga guro sa pampublikong sistema ng edukasyon ang mga karapatan at pribilehiyo na matagal nang nakasaad sa Magna Carta for Public School Teachers.  Sadyang itinatago ito o kaya'y iniiwasang ipaliwanag ng mga burukrata at edukador-kapitalista.

Ang paglutas ng mga saligang problema ng lipunang Pilipino ay makakamit sa pamamagitan lamang ng matuwid na pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na sasagot sa daang taong pagkasadlak sa kahirapan ng mamamayang Pilipino, kabilang ang mga guro.

Ang KAGUMA ay nakikiisa rin sa ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa pagsusulong ng digmang bayan.

Feliza Sarmiento
KAGUMA-Bikol


Lunes, Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB NOONG MARSO 18Pahayag sa midya
Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB  NOONG MARSO 18

Sa taktikal na opensibang isinagawa ng isang tim ng Norben Gruta Command (NGC) ng NPA West Camarines Sur noong Marso 18, 8:30 ng umaga sa Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur, isang (1) elemento ng 22nd IB, 9th ID  ang napaslang, si CAFGU-CAA  Norbert Sabariza.  Sugatan naman ang dalawa pang kasabay nitong CAFGU-CAA na sina Roland dela Torre at Jhenrick Neo. Tinambangan ng NGC ang tatlong elemento ng CAFGU na naka-motorsiklo, habang dumadaan ang mga ito sa highway

Ang opensibang ito ay aksyon laban sa panghihimasok ng Philippine Army sa mga sonang gerilya at sa patuloy na pamamasista nito sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Sa pamamagitan ng Oplang ito, target ng mga teroristang aksyon ng 9th ID ang mga inosenteng sibilyan; noong nakaraang Marso 5, sinunog ng mga ito ang isang bahay sa kalapit na bayang Sipocot upang maghasik ng takot sa mga residente.  Bahagi ang CAFGU sa pagpapatupad ng mapagkunwaring Oplan na ito, sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga datos at pagkontrol sa mga residente.

Tinutugunan din ng opensibang ito ang  mga reklamo ng mga residente laban sa 22nd IB. Ayon sa mga residente at imbestigasyon ng NGC, sangkot ang mga CAFGU sa pagpapalaganap ng droga sa lugar, paglalason ng isda sa ilog, at pagnanakaw ng  livestock (kambing, baboy at manok) at pananim ng masa. Inireklamo rin ng mga residente ang pagtatayo ng detatsment nito sa Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur na malapit lang sa mga kabahayan at panghaharang ng mga lasing na CAFGU sa mga dumadaang sibilyan. Tinatakot at hinaharangan din ng mga ito ang mga residenteng nais dumalo sa rali para maghain ng mga lehitimong kahilingan.

Humingi naman ng paumanhin ang Norben Gruta Command sa mag-asawang sina Rey at Versabi Barrientos na taga-Barangay Casay. Habang isinasagawa ang operasyon laban sa mga sinabing elemento ng CAFGU, biglang nag-overtake sa sasakyan ng mga CAFGU ang mag-asawang Barrientos na nakasakay ng motorsiklo, dahilan ng pagka-daplis kay Rey sa binti at pagkaroon ng gasgas ni Versabi nang matumba ang motor. Binigyan na ng NGC ng karampatang tulong medikal at pinansyal ang dalawa.

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command

--------------------

Press Release
March 20, 2017


UPDATE AND CORRECTION ON THE TACTICAL OFFENSIVE REPORT AGAINST THE 22nd IB LAUNCHED BY THE NPA-WEST CAMARINES SUR ON MARCH 18

One (1) element of the 22nd IB, 9th ID was killed during the tactical offensive launched by a team of the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur on March 18, 8:30 am in Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur. CAFGU-CAA Norbert Sabariza was killed, while his two companions, CAFGU-CAA Roland dela Torre and CAFGU-CAA Jhenrick Neo were wounded.  The said CAFGU elements were fired upon by the NGC team, as they were traversing the highway aboard a motorcycle.

This offensive serves as an action against the intrusion of the Philippine Army into guerilla zones and its continuing fascism in executing the all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime.  In this Oplan, civilians are an easy target of the terrorist actions of the 9th ID;  last March 5, they burned down a civilian’s house in Sipocot, a nearby town, to sow fear among the residents. The CAFGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit) is part of this deceptive Oplan’s implementation, through information-gathering and control of the population.

This offensive is also an answer to the complaints of the residents against the 22nd IB. According to the residents and investigation of the Norben Gruta Command, the 22nd IB is involved in drug trafficking, using poison for fishing (hence, poisoning the river), and stealing livestock (goats, pigs and chickens) and crops from the residents. The residents also complained of the 22nd IB’s detachment being situated near their houses in Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur and drunk CAFGU elements blocking residents who are passing by.  Residents joining rallies to air their grievances are also blocked and terrorized by the CAFGU.

            The Norben Gruta Command has apologized to Rey and Versabi Barrientos of Barangay Casay.  While the offensive was being carried out against the CAFGU elements, the husband and wife, aboard a motorcycle, suddenly overtook the vehicle of the CAFGU elements.  Rey was grazed by a bullet in the thigh while Versabi sustained scratches from the fall. The NGC has already provided medical and financial assistance to the two.

Michael Robredo
Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur