-->

Lunes, Enero 18, 2016

Pahayag hinggil sa Pagkakahuli kay Romeo Recierdo

Nais pasinungalingan ng National Democratic Front-Bicol na ang hinuli at kinasuhan ng pinagsamang tropa ng 49th Infantry Batallion at Philippine National Police si Romeo Rondia Recierdo na hindi aktibong kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at di humahawak ng katungkulang kalihim ng alinmang Komiteng Larangan Gerilya (KLG) sa kasalukuyan.
Si Recierdo ay dating kasapi ng Bagong Hukbong Bayan, nagpahinga sa pagkilos at isang dekadang nang namumuhay bilang sibilyan kapiling ang kanyang pamilya. Tahimik na nagsasaka at nagsisikap mabuhay bilang mabuting mamamayan sa kanilang tinitirhan lugar sa Zone 3 Brgy San Ramon, Lupi, Camarines Sur.

Isa lamang itong dramatikong palabas na nakabalangkas sa kanilang deklarasyon na Conflict Manageable Area ang Camarines Sur at iba pang probinsya sa Bikol sa pagtatapos ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino. Nais na patampukin na nawasak na ang rebolusyonaryong kilusan at pilit na ipatanggap na sa eleksyong 2016 malayang makakapamili ng panibagong magsasamantala at mang-aapi sa mamamayan.
Kung gayon, nililinaw ng NDF-Bicol na ang pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa Partido Komunista ng Pilipinas o alinmang rebolusyonaryong organisasyon ay sa batayang boluntaryo. Ito ay batay sa kahandaan at matibay na paniniwala sa kawastuhan ng armadong pakikibaka, at sa sakripisyo, kahirapan at kamatayan kung kinakailangan. Reyalidad sa digmaan na may di nakakapangibabawan sa kahinaan at hatak ng burges na pamumuhay na humamon sa katatagan. Subalit iilan lamang ito sa maraming mabubuting anak ng magsasaka, manggagawa, intelektwal at iba pang uri at sektor na matibay ang paninindigan at patuloy sa pagpapanibagong hubog na maging isang proletaryadong rebolusyonaryo sa piling ng masa at patuloy na pagpapanday sa pakikibaka.
Naniniwala kami na ang lumahok sa pagbabago ng mapang-api at mapagsamantalang sistema ay dakilang layunin at misyon hindi isang krimen kundi isang pampulitikang karapatan at tungkulin. Ang lumilikha ng armadong paglaban ay mismo ang di maampat na paglala ng sistema at ang matinding panunupil.
Itratong kasong pampulitika hindi kasong kriminal ang mga kasong may relasyon sa armadong paglaban!
Mabuhay ang rebolusyon!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 

Sabado, Enero 16, 2016

Aksyong Pamamarusa, Ipinatupad ng BHB!

Enero 15, 2016
Pahayag sa Midya


Ipinatupad ng pandistritong kumand ng Edmundo Jacob Command (EJC-NPA) ang parusang kamatayan ayon sa bisa ng desisyon ng hukumang bayan kina William Versoza, 38 taong gulang ng brgy Patitinan, Sangay ng Camarine Sur noong Enero 14, 2016 at Bryan (Jaime) Rabino, 30 taong gulang ng brgy Sagrada, Balatan, Camarines Sur noong Enero 06, 2016.

Pinarusahan si William Versoza, 38 taong gulang dahil sa mga krimen nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ilan sa mabigat na krimen nito ay ang pagpapagamit sa kaaway bilang giya sa maraming operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan sa lugar, pagpatay kay Menchie Alpahora ng brgy Bungalon, Sagnay at paglikha ng terorismo para takutin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng walang habas na pagpapaputok sa kabahayan at pagbabanta sa buhay ng pinaghihinalaang ugnay ng kasama. Taliwas sa hugas kamay na pahayag ng tagapagsalita ng 9th ID Philippine Army Major Virgilio Perez na ito ay isang AWOL simula pa daw noong Disyembre 10, 2015 na awtomatikong inalis daw sa listahan ng Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa ilalim ng 22nd Infantry Battalion Philippine Army.

Pinarusahan din si Bryan (Jaime) Rabino, 38 taong gulang dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon na nagpapahamak sa masa at kasama sa lugar. Dagdag na kaso pa ang pag-iimpostor o pagpapanggap na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang makapangolekta ng pinansya sa mga negosyante at mga huling isda ng mga pispan sa lugar ng Rinconada. Lantarang din panggigipit sa mga pinaghihinalaang susing masa ng rebolusyonaryonaryong kilusan. Si Rabino ay dating kasapi ng BHB noong 2004 na pinauwi noong 2007 dahil sa paulit-ulit na gumagawa na mga paglabag sa regulasyon at disiplina. Muling gumawa ng krimen sa masa kaya binigyan ng mabigat na disiplina pero nagbanta na sasapi sa kaaway matapos ang iginawad na disiplina. Tinanggap naman ito ng 22nd Infantry Batallion noong 2006 naidinestino sa Cabanbanan Detatsment sa Balatan, nalipat sa Panoypoyan Detatsment sa Bula, muling nalipat sa Nababarera, Baao hanggang sa huling destino nito sa Inoyonan Detatsment bago naigawad ang kaparusahan. Sa bawat destinong lugar ay may mga ginagawang paglabag sa karapatan ng sibilyan at sadyang ginamit sa pag-iimpostor na layong sirain ang kredibilidad ng bagong hukbong bayan na bahagi ng saywar sa Oplan Bayanihan.

Kung gayon, nais ilinaw ng Bagong Hukbong Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan na lehitimong target ng mga operasyon ang mga pinakasagad-saring kontra-rebolusyonaryong elemento sa hanay ng 9th IDPA, PNP, CAFGU at mga masisigasig na asset ng militar na mabigat na krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa sariling kauri at mamamayan. Nanawagan ang pamprobinsyang kumand ng Eduardo Olbara-NPA sa mga myembro ng mersenaryong armadong pwersa ng naghaharing uri na talikdan ang kanilang pagtatanggol sa mapang-api at mapagsamantalang sistema at maghanap na lamang ng marangal na hanapbuhay.

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita 
 
 http://npabikol.blogspot.com/2016/01/aksyong-pamamarusa-ipinatupad-ng-bhb.html