-->

Linggo, Nobyembre 20, 2016

PAGKAKAPASLANG KAY CORPORAL FIDEL PEÑANO, WALANG KINALAMAN ANG BHBPahayag sa midya
Nobyembre 18, 2016

Nais ipabatid ng Norben Gruta Command, Bagong Hukbong Bayan-West Camarines Sur, na wala itong kinalaman sa pagkakapaslang kay Corporal Fidel Peniano, Assistant Detachment Commander ng 22nd IB. Naganap ang pagpaslang sa isang kasalan, bandang alas-otso ng gabi, Nobyembre 15, 2016 sa Brgy. Baya, Ragay, Camarines Sur. Dapat itong malalim na maimbestagahan para matukoy ang mga tunay na salarin. Mali na awtomatikong ituro sa Bagong Hukbong Bayan para mailihis ang imbestigasyon sa mga tunay na salarin. Lumalabas ngayon sa mga inisyal na impormasyong aming nakalap na may personal na nakatunggali ang Corporal sa mga kasamahan nito bago ang pangyayari na maaring naging dahilan na pagkakabaril sa kanya.

Ang naganap na pagbaril kay Corporal Fidel Peniano ay sa gitna ng nagaganap na pansamantalang tigil-putukan sa pagitan ng GPH at ng NDFP kaya nararapat lamang na mabigyan ng linaw ang pangyayari. Kaugnay nito, mariing ipinapahayag ng Bagong Hukbong Bayan ang mahigpit na pagtalima at pagtaguyod nito sa nagaganap na usapang pangkapayapaan at ang kaakibat nitong pansamantalang tigil-putukan. Sang-ayon dito, mahigpit ang tagubilin sa lahat ng yunit ng BHB na iwasan ang paglulunsad ng anumang taktikal na opensiba sa lahat ng naka-unipormeng elemento ng reaksyunaryong armadong pwersa. Gayunpaman, magpapatuloy ang papel ng Bagong Hukbong Bayan sa epektibong pamamalakad ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa katayuan nito bilang isang pwersang belligerent na may sariling pampulitikang otoridad sa saklaw na teritoryo. Ibig sabihin, patuloy na tutuparin ng BHB ang tungkulin nito sa pagpapanatili ng katahimikan at pagsugpo sa kriminalidad, at pagpapatupad ng rebolusyonaryong batas at hustisya sa mga base at sonang gerilya.

Matatag na itinataguyod ng lahat ng kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at lahat ng pwersang rebolusyonaryo ang pansamantalang tigil-labanan para bigyang-puwang at mahusay na klima ang nagaganap na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP, sa kabila ng patuloy na paglabag ng reaksyunaryong pwersang AFP. Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, patuloy ito sa mga operasyong militar, operasyong saywar at paniktik. Walang habas at sustinido ang operasyong ng mga nito sa kanayunan at patuloy na nagkakampo ang mga pwersa ng 49th IB sa mga baryo at komunidad sa mga bayan sa Unang Distrito ng Camarines Sur sa Lupi, Ragay at Del Gallego. 

Sa 3 barangay ng bayan ng Del Gallego, mula noong ikatlong linggo ng Hunyo 2016 hanggang sa kasalukuyan, pabalik-balik na nagkakampo ang mga elemento ng 49th IB. Sa San Pablo, humimpil sa barangay hall ang 20 sundalo na pinamunuan ni Lt. Tapang at Cpl. Soriano. Ang napakaliit na populasyon sa barangay Pamplonahin, na may humigit-kumulang 30 bubong ay binabasehan ng 30 tauhan ng Philippine Army. Ayon sa mga residente, halos hindi na sila makakilos dahil sa pakiramdam nila ay bantay-sarado sila. Sa Bagong Silang, sa tabing ng konstruksyon ng eskwelahan maliban sa pagkakampo sa mismong eskwelahan na nasa gitna ng mataong lugar, madalas ring pinatatawag at iniinteroga ang pinaghihinalaan nilang sumusuporta sa NPA at pinapipirma umano para linisin ang kanilang mga pangalan sa mga dokumentong hindi naman maintindihan ng masa kung anong nakasulat. Gayundin sa Barangay Cabadisan sa Ragay na may maliit na populasyon, may mahigit-kumulang 20 sundalo ang nakapakat. Humimpil sila sa bahay ng masa na walang pahintulot. Sa Panaytayan Nuevo, Ragay ay nakabase naman ang mga sundalo sa barangay health center at doon pa nag-iinuman, na minsan sa kalasingan ay sila-sila ang nag-aaway. Sa Lupi, sa Bahi at Belwang naman ay nagtayo sila ng kampo, samantalang sa Napolidan ay nagsasagawa sila ng pagsesensus sa lugar kasama ang DENR. Ang ganitong aktibidad ng AFP ay paglabag sa CARHRIHL, Geneva Convention at ceasefire. Nagdudulot din ito ng takot at pagkabahala sa mga residente, taliwas sa ipinapangako ng kasalukuyang rehimen na hakbangin para sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan.
Nanawagan kami sa Rehimeng Duterte, sa lokal na mas midya , sa mga taong simbahan at sa lahat ng mamamayang nagnanais na makamit ang pangmatagalang kapayapaan na paimbestagahan at tutulan ang mga nabanggit na paglabag na nagsasalaula at nananabotahe sa tigil-putukan at sa usapang pangkapayaapan.

Hinahamon namin ang AFP na itakwil ang maka-imperyalistang oryentasyon nito at seryosong suportahan at itaguyod ang Usapang Pangkapayapaan at tigil-putukan. Dapat din nilang igalang ang pagsisikap ng Panel ng GPH at NDFP na bumuo ng mga kasunduang lulutas sa usapin sa ekonomya, pampulitika at panlipunang ugat ng armadong tunggalin sa bansa. Dapat mabigyan ng laya at pagkakataon ang masang magsasaka, manggagawa at iba pang aping uri sa bansa na organisadong maiparating sa rehimeng Duterte ang kanilang lehitimong interes sa ekonomya na magiging sentro ngayon ng usapang pangkapayapaan. Ang nagpapatuloy na pananalakay ng reaksyunaryong armadong pwersa sa kanayunan ay malinaw na sagka sa pagkakamit ng inaasam na tunay at pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa katarungan.

Itigil ang militarisasyon sa kanayunan!
Itaguyod ang usapang pangkapayapaan at tigil-putukan!
Magpunyagi para sa isang malaya , demokratiko at masaganang Pilipinas!

Michael Robredo
PIO- Norben Gruta Command

Linggo, Agosto 28, 2016

Unilateral na Deklarasyon ng pansamantalang Tigil-Putukan (Unilateral Declaration of Interim Ceasefire)

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
at
Pambansang Kumand sa Operasyon, Bagong Hukbong Bayan
Agosto 28, 2016
 
Idinedeklara ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ng Pambansang Kumand sa Operasyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lahat ng kumand at yunit ng BHB at mga milisyang bayan ang isang pansamantalang tigil-putukan alinsunod sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at bilang pagtaguyod sa Magkasamang Pahayag ng NDFP at ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) nitong Agosto 26 tungkol sa muling pagsisimula ng pormal na negosasyong pangkayapaan.
 
Itong unilateral na deklarasyon ng pansamantalang tigil-putukan ay inilalabas ng PKP at BHB upang ibayong itaguyod ang negosasyong pangkapayapaan ng NDFP at GRP at itulak ang pagpapabilis nito. Tinutumbasan nito ang walang-taning na tigil-putukang inilabas ng Presidente ng GRP noong Agosto 21.
 
Magkakabisa ngayong araw itong unilateral na deklarasyon ng pansamantalang tigil-putukan at mananatiling maybisa sa panahon ng usapang pangkapayapaan hanggang sa palitan ng isang kasunduan sa tigil putukan na magkasamang ilalabas ng NDFP kasama ang GRP sa loob ng 60 araw o hanggang magkabisa sa loob ng 10 araw ng pagtanggap ng Negotiating Panel ng GRP ang isang pabatid ng pagtatapos sa deklarasyon sa tigil putukan mula sa Negotiating Panel ng NDFP.
 
Ang PKP at BHB ay nahihikayat ng positibong bunga ng muling pagbubukas ng pormal na pag-uusap sa Oslo, Norway nitong Agosto 22-26. Umaasa ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas sa masigasig na pag-uusap sa darating na ilang buwan tungkol sa (a) mga repormang panlipunan at pang ekonomya; (b) mga reporma sa pulitika at konstitusyon; at (c) pagtatapos ng mga labanan at disposisyon ng mga pwersa.
 
Ang paglalabas nitong deklarasyon sa pansamantalang tigil-putukan ay lalong nahihikayat ng inaasahang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at ng nalalabi pang mga konsultant ng NDFP sa pamamagitan ng paglalabasng Amnesty Proclamation ng Presidente ng GRP. Ang mga bilanggo na ito ay inaresto sa ilalim ng rehimeng Arroyo at Aquino na labag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees.
 
Sa panahon ng pansamantalang tigil-putukan, tatapusin at ihihinto ng lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan ang paglulunsad ng mga opensibong kampanya at operasyong militar laban sa mga unipormadong armadong tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Philippine National Police (PNP) ng GRP.
 
Ang mga tauhan ng AFP at PNP na walang seryosyong kaso liban sa pagiging myembro ng kanilang armadong yunit ay hindi aarestuhin o parurusahan. Maaari silang paisa-isang pumasok sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan para sa mga personal na pagbisita sa kanilang mga kamag anak at kaibigan.
 
Habang lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan ay mananatiling nasa depensibong katayuan kapwa sa estratehiko at taktikal na antas, pananatilihin pa rin nila ang mataas na antas ng militansya at pagiging mapagbantay laban sa mapandigmang kilos, probokasyon o kilos ng mga armadong pwersa ng kaaway kabilang ang pagpasok sa teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan, paniniktik at iba pang opensibong operasyon na tinataguring "peace and development", "civil-military", "peace and order", "kampanyang anti-droga", "medical mission" o "pagpapatupad ng batas".
 
Ilulunsad lamang ang mga hakbanging aktibong-pagdepensa sa harap ng malinaw at napipintong peligro o aktwal na armadong atake ng kaaway at matapos lamang na mga kontra-maniobra para umiwas sa armadong engkwentro.
 
Dapat subaybayan lahat ng namumunong organo at sangay ng PKP, kumand at yunit ng BHB at milisyang bayan at rebolusyonaryong organisasyong masa anumang mapandigmang kilos, probokasyon at pagkilos ng armadong pwersa ng kaaway na sumisira sa diwa ng mga deklarasyon sa tigil-putukan. Lahat ito'y dapat agad na iulat sa nauukol na kumand ng BHB at pamunuan ng PKP.
 
Habang inihihinto ang mga opensibong operasyong militar, ipagpapatuloy ng BHB ang pagpapatupad ng mga patakaran at batas ng demokratikong gubernong bayan, patuloy na ipatutupad ang gawain sa panggugubyerno at pakikilusin ang bayan at rekurso sa mga teritoryo sa ilalim ng awtoridad nito, kabilang ang:
 
1. pagmantine ng kapayapaan at kaayusan kabilang ang pagsupil sa mga grupong kriminal tulad ng mga opereytor ng drug trafficking at malakihang sugal, mga private army at armadong grupo ng mga warlord, lokal na tirano at mga grupong vigilante, pati na mga espiya.
 
2. pagtupad ng mga patakaran sa ekonomya na pumapatungkol sa upa sa lupa, usura, sahod at iba pa.
 
3. pagtupad ng batas para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtatanggol sa interes ng mga pambansang minorya, magsasaka at mga manggagawa na apektado ng malakihang pagmimina, pagtotroso at mga operasyon ng plantasyon.
 
Dagdag pa, bilang isang organisasyong pangkultura, pampulitika at panserbisyo, ipagpapatuloy ng BHB ang pagpapakat ng mga pwersa nito para magsagawa ng mga kampanyang pang-edukasyon, laluna tungkol sa takbo ng negosasyong pangkapayapaan, mga aktibidad pangkultura, pagbibigay ng serbisyong medikal at paglulunsad ng mga kampanya pamproduksyon.
 

-------------------
The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the National Operational Command of the New People’s Army (NPA) hereby declare to all commands and units of the NPA and people’s militias an interim ceasefire in line with the recommendation of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and in pursuit of the August 26 Joint Statement of the NDFP and Government of the Republic of the Philippines (GRP) on the resumption of formal peace negotiations.
 
This unilateral declaration of interim ceasefire is being issued by the CPP and NPA to further promote peace negotiations between the NDFP and the GRP and boost efforts to accelerate it. It reciprocates the indefinite ceasefire issued by the GRP President last August 21.
 
This unilateral declaration of interim ceasefire shall take effect today and will remain valid during the course of peace negotiations until superceded by a ceasefire agreement to be issued jointly by the NDFP with the GRP within the next 60 days or until a notice of termination of this ceasefire declaration takes effect 10 days after receipt of said notice by the GRP Negotiating Panel from the NDFP Negotiating Panel.
 
The CPP and NPA are encouraged by the positive outcome of the resumption of formal talks held in Oslo, Norway on August 22-26. The revolutionary forces in the Philippines look forward to vibrant talks in the course of the next few months to discuss (a) social and economic reforms, (b) political and constitutional reforms, and (c) end of hostilities and disposition of forces.
 
The issuance of this interim ceasefire declaration is further encouraged by the prospective release of all political prisoners and remaining detained consultants of the NDFP through the issuance of an Amnesty Proclamation by the GRP President. These prisoners were arrested under the Arroyo and Aquino regimes in violation of the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law and the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees.
 
During the interim ceasefire period, all NPA units and people’s militia shall cease and desist from carrying out offensive military campaigns and operations against the uniformed armed personnel of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) of the GRP.
 
Personnel of the AFP and PNP who have no serious liabilities other than their membership in their armed units shall not be subjected to arrest or punitive actions. They may be allowed individually to enter the territory of the people’s democratic government to make personal visits to relatives and friends.
 
While all units of the NPA and the people’s militias shall be on defensive mode at both the strategic and tactical levels, they shall nonetheless maintain a high degree of militancy and vigilance against any hostile actions, provocations or movements of the enemy armed forces including encroachment on the territory of the people’s democratic government, surveillance and other offensive operations that are labelled as “peace and development”, “civil-military”, “peace and order”, “anti drugs campaign,” “medical missions” or “law enforcement.”
 
Active-defense actions shall be undertaken only in the face of clear and imminent danger and actual armed attack by the enemy forces and only after exhausting counter-maneuvers to avoid armed encounters.
 
All leading organs and branches of the CPP, commands and units of the NPA and people’s militias and revolutionary mass organizations shall monitor any hostile actions, provocations or movements carried out by the enemy armed forces that undermine the spirit of the ceasefire declarations. These should be promptly reported to the concerned commands of the NPA and leadership of the CPP.
 
While ceasing offensive military operations, the NPA will continue to enforce policies and laws of the people’s democratic government, perform appropriate functions of governance, and mobilize the people and resources in territories under its authority, including:
 
1. maintaining peace and order including suppression of criminal groups such as drug traffickers and operators of the drug trade and large-scale gambling, private armies and private armed groups of warlords, local tyrants and vigilante groups, as well as spies.
 
2. enforcing local economic policies pertaining to land rent, usurious loans, wages and others.
 
3. enforcing policies for the protection of the environment and defense of the interests of national minorities, peasants and workers affected by large-scale mining, logging and plantation operations.
 
Furthermore, as a cultural, political and service organization, the NPA will continue to dispatch its forces to carry out educational campaigns especially on progress of peace negotiations, cultural activities, medical missions and production support campaigns.

Huwebes, Abril 28, 2016

Limampung (50) na Taktikal na Opensiba inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikolan!

Sa unang kwarto ng taong 206 (Enero-Marso), inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan ang mga matatagumpay na taktikal na opensiba sa rehiyong Bikol. Layon ng mga atakeng ito na bigyang-diin ang kahalagahan ng armadong pakikibaka lalo na sa panahon ng Eleksyon. Nais nating muling pagtibayin at palaganapin ang saligang prinsipyo na ang hinahangad ng bayan na panlipunang pagbabago na matatamo lamang sa pamamagitan ng rebolusyonaryong pakikibaka, pangunahin sa anyo ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka na sinusuhayan ng malawak na demokratikong pakikibakang masa. Buhos ang pondo ng 4P’s sa pamamagitan ng People Power Volunteer for Reform habang pinatindi ang mararahas na atakeng militar sa dati nang dinarahas ng mamamayan sa kanayunan.
Sa sumadang ulat ng panrehiyong kumand - Romulo Jallores Command (RJC), umaabot sa limampu (50) ang mga taktikal na opensiba kasama na ang mga depensibang naging Opensibang labanan na hinarap ng iba’t-ibang yunit at kumand ng BHB sa buong rehiyon laban sa sumusunod:
Mga Army-CAFGU Detatsment at Punong Himpilan ng mga Batalyon:

Para sa buwan ng Enero 2016:

Enero 01, 2016 – nagsagawa ng operasyon kubkob ang kaaway ng 83rd Infantry Batallion bago magtapos ang kanilang unilateral ceasefire laban sa tropa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa baranggay Laki-laki, Goa, Camarines Sur. Dalawa ang sugatan sa panig ng kasama habang dalawang (2) patay naman sa panig ng kaaway. Nasamsam ng kaaway ang dalawang baril, bag at iba pang kagamitan ng mga kasama.

Enero 7, 2016 – Inilunsad ng Armando Catapia Command (ACC) ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte ang operasyong isparo kay Ret. Sgt Emen Sarzuela sa Brgy. Malaya, Labo, Camarines Norte dahil sa pagiging aktibo sa gawaing intel sa kabila na retirado na ito sa kanyang tungkulin.

Enero 7, 2016 – dinis-armahan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command (EJC) ang isang tropa ng CAFGU sa Brgy. Patitinan, bayan ng Sangay
probinsya ng Camarines Sur. Nakumpiska ang isang cal. 38 at isang shotgun na ginagamit sa pananakot at pang-aabuso.

Enero 24, 2016 – isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command ang opensibang haras laban sa PNP Public Safety Company (PPSC). Malapitang napokusan ng mga kasama ang detatsment at binultuhan agad ng mga putok ang kaaway na katatapos palang sa kanilang inuman at bidyu-oke sa loob ng kanilang malaking detatsment sa Brgy. Tubli, Caramoran, Cataduanes. Sampu (10) tropa ng PPSC ang patay sa nasabing opensiba.

Enero 26, 2016 – nagsagawa muli ng operasyon demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nerissa San Juan Command. Pinasabugan ng command detonated explosives (cdx) ang patrol car ng PNP Public Safety Company na nasa boundery ng Brgy. Magsaysay, bayan ng Virac, Catanduanes.

Enero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Villa, bayan ng Gubat, sa probinsya ng Sorsogon

Enero 29, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa Brgy. San Antonio, sa bayan ng Barcelona, sa probinsya ng Sorsogon.

Enero 30, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command (CMC) sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, probinsya ng Sorsogon.

Enero 31- isinagawa ang operasyon isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command (JRC) laban sa Regional Public Safety Batallion. Isang putok lamang ang pinakawalan nang matyempuhan ang isa sa limang kolum na sabay-sabay na atake. Isa ang patay sa tropa ng RPSB sa Brgy. Villapudo, bayan ng Cataingan sa Probinsya ng Masbate

Para sa buwan ng Pebrero 2016:

Pebrero 3, 2016 – nagsagawa ng operasyon kubkob ang kaaway laban sa tropa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command habang nasa panahon ng pag-aaral sa ika 47 Anibersaryong Pahayag ng Partido sa baranggay Cayogkog bayan ng Bato sa Probinsya ng Camarines Sur. Nasawi ang dalawang kasamang sina Ka Chan at Ka Randy at nasamsam ng kaaway ang ilang baril. Sa kabila ng depensibang labanan magiting pa rin nakapanlaban ang mga kasama kung saan napatay din ang dalawang tropa mula sa panig ng 2nd Infantry Batallion Philippine Army.

Pebrero 4, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command (SBC) sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Coyaoyao, Pio Duran, sa probinsya ng Albay.

Pebrero 8, 2016 – nagsagawa ng operasyon haras ang Bagong HUkbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion, Philippine Army sa Brgy. Tabiguian, bayan ng Caramoan sa Probinsya ng Camarines Sur.

Pebrero 09,2016 – nagsagawa ng operasyon isparo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Isidro, bayan ng Libamanan probinsya ng Camarines Sur. Napatay si Sarhento Rodel Rala mula sa pinagsanib na Task Force 83rd IBPA at 93rd DRC-PA at isang Nieto Arias ng 22nd CAFGU ang sugatan na ikinamatay din pagsapit sa hospital.

Pebrero 10, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa kanilang detatsment sa Brgy. Cristo Rey, Bato, Camarines Sur.

Pebrero 12, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Payak, Bato, Camarines Sur.

Pebrero 13, 2016 – nagsagawa ng operasyon demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command (EJC) sa Brgy. Lubong, Bato, Camarines Sur laban sa 2nd IBPA habang naglalakad galing sa isinagawang operasyon sa lugar. Napatay ang dalawang tropa ng mga sundalo sa nasabing operasyong demo.

Pebrero 14, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Edmundo Jacob Command laban sa detatsment ng 22nd Infantry Batallion sa Brgy. Francia, Bula, Camarines Sur.

Pebrero 12, 2016 – naengkwentro ang mga kasama sa isang platun ng 31st Infantry Batallion sa Brgy. Bulacao, bayan ng Gubat, Sorsogon habang nagpapahinga sa isang bahay nang biglang dumating ang tropa ng kaaway naunahan ng putok ng mga kasama ang mga ito. Isa ang sugatan sa panig ng kaaway.

Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang mga kasama sa Santos Binamera Command laban sa kaaway sa Baranggay Bascaran, Daraga, Albay

Pebrero 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway na nasa kanilang detatsment

sa Brgy. Monreal, Isla ng TIcao, Masbate. Tumagal ng 20 minuto ang putukan, nasawi sa labanan ang Commanding Officer at isang sundalo ang nasugatan.

Pebrero 21, 2016 – tatlong magkakasabay na operasyong haras ang isinagawa ng tatlong tim ng mga yunit milisya ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Jose Rapsing Command sa baranggay na inokupa ng kaaway sa kanilang PDT Operation sa Brgy. Talisay,Buenavista, Altavista sa bayan ng San Fernando, sa isla ngTicao, Masbate

Pebrero 24, 2016- nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa headquarter ng Alpha Coy Company ng 83rd IBPA sa Brgy. Bikal bayan ng Caramoan, Camarines Sur. Matinding pamutok ang isinagot ng kaaway gamit M203.

Pebrero 26, 2016- nagsagawa ulit ng operasyon haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Tomas Pilapil Command (TPC) laban sa detatsment sa Brgy. Bataan, Tinambac , Camarines Sur.

Pebrero 24,2016 – nadepensiba ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Celso Minguez Command sa Brgy. Bentuco, Gubat, Sorsogon. Isa ang patay at dalawa sugatan sa panig ng kaaway habang nasugatan ang isang kasama sa nasabing labanan.

Pebrero 27, 2016 – nagsagawa ng operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Santos Binamera Command laban sa 22nd IBPA na nakapwesto sa kanilang bagong detatsment sa Daraga, Albay. Namatay si Sarhento Florenzo sa nasabing labanan.

Pebrero 28, 2016 – nagsagawa ng pamamarusa ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Edmundo Jacob Command kay Edgar Lauderis ‘ alyas puting ongos” na taga Brgy. Duran, bayan ng Balatan, Camarines Sur sa kasong pagpapakubkob noong Pebrero 3, 2016. Bago naganap ang aktwal na atake ng kaaway ilang ulit itong pabalik-balik sakay ng kabayo upang isagawa ang huling pagkuha ng impormasyon. Matapos ang nasabing labanan nasamsam ng kaaway ang pondong laan para sa proyektong patubig kaalinsabay biglang naging galante itong nagpapa-inom at dumami ang perang pamalengke.

Para sa buwan ng Marso 2016:

Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command laban sa isang platun ng kaaway na naglalakad
mula sa kanilang isinagawang operasyon sa Brgy. Tanag, bayan ng Libmanan, Camarines Sur.

Marso 3, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Jose Rapsing Command laban sa kaaway sa Brgy. Badjang, Cataingan, Masbate. Pinasabugan ng command detonated explosive ang sinasakyan ng Provincial Commander ng Masbate na si Col. Sampaga nang pauwi na ito galing sa isang aktibidad inaguasyon sa school building na ginagawa ng Engineering Batallion ng Philippine Army sa Brgy. Buenasuerte at Tanque sa bayan ng Pio V. Corpuz, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong PNP mobile car, nalaglag sa kalsada ang dalawang patay, isa pa ang sugatan at bumagsak sa kanal ang sasakyan. Mabilis na iniharang sa haywey ang nakasunod na APC at iba pang trak ng kaaway at isinakay ang mga kaswalting kaaway kasabay ang kanilang opisyal.

Marso 4, 2016 – nagsagawa ng demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa sityo Breeding, Brgy. Acid, Masbate City. Pinasabugan ng command detonated explosive ang isang 6×6 na trak ng Philippine Army habang ito ay papauwi na sa kanilang Batallion Headquarters. Ayon sa mga saksi marami ang sugatan bagamat nakalayo ang nasabing trak bago nakahinto.

Marso 6, 2016 – nagsagawa uli ng operasyon demo ang mga kasama sa ilalim ng Jose Rapsing Command sa Brgy. Cabangcalan, bayan ng Placer – dalawang bomba ang naidikit sa dalawang (2) bahay na na ginamit ng kaaway na bumibilang sa 27-30 tauhan. Tinarget pangunahin ang bahay kung saan nag-iinuman ang mga tropa ng kaaway.

Marso 14, 2016 – isinagawa ang isang operasyong haras ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Norben Gruta Command (NGC) sa pamamagitan ng paghagis ng granada sa mga kasapi ng Philippine Army na umakupa sa Brgy. hall ng Salvacion, Pasacao, Camarines Sur. Nagresulta ito sa pagkakasugat ng tatlong (3) sundalo. Samantala sa kabilang building na kadikit ng Brgy. hall, kinakausap ang kapitan ng baryo ng isang opisyal ng sundalo nang biglang magtakbuhan ang mga sundalo. Nadaganan ang kapitan ng baryo sanhi nito nagasgas ang kanyang likod na tumama sa semento.

Marso 15, 2016 – naglunsad ng labing-dalawang (12) koordinado aksyon ang pangrehiyunal na kumand ng Bagong Bayan sa Bikol:

– ala-una ng umaga – isinagawa ang haras ng isang iskwad ng Jose Rapsing Kumand laban sa detatsment ng 1st platoon ng 22nd IB sa sitio Anapog Poblacion, District 2, Claveria sa Isla ng Burias, Masbate. Dinikitan ng isang command detonated explosive at pinuntariya ng 3 bala ng M203 kasabay ang paghagis ng bigas2 – matapos ang matinding palitan ng putok na tumagal ng 20 minuto, ligtas na umatras ang mga kasama.

– alas 4:45 ng umaga – pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Malinta,Masbate city ng madiskobri ng clearing ang wire.

– alas-5:00 ng umaga – pinasabog ng command detonatex explosives ang mga kaaway sa Brgy. Tunga, bayan ng Esperanza, Masbate.

– alas-7:00 ng umaga– pinasabog ang command detonated explosive sa Brgy. Badling, bayan ng Uson, Masbate.

– alas-7:20 ng umaga– pinasabugan ang mga kaaway sa Brgy. Banadero, sa bayan ng Mobo matapos ilang ulit na binalikbalikan ng clearing ang nasabing lugar.

– alas-8:48 ng umaga – inambus ang kaaway sa Brgy. Lagundi, bayan ng Batuan sa isla ng Ticao, Masbate. Nawasak ang kanilang bagong pnp mobil car lulan ang walong pinagsanib na elemento ng Regional Public Safety Batallion (RSPB) at PNP-Batuan na mga aktibo laban sa kilusan. Apat (4) na kasapi ng RPSB ang nasawi na mula sa augmentation force para sa eleksyon habang sugatan naman ang apat na pulis ng Batuan na sina Chief of Police Senior Inspector Aldren Rosales Altarijos, SPO1 Amado Albiola, PNP Officer Junjun Alidogan, PNP Officer Almodiel.

– alas-9:00 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives sa boundery ng Brgy. Quezon at Brgy. Magsaysay sa bayan ng Uson

– alas-10:25 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosive ang mga kaaway sa Brgy. Bontolan, Uson, Masbate.

– alas-10:30 ng umaga – pinasabog ng mga kasama ng command detonated explosives ang aambusin na tropa ng kaaway na gumagawa ng bagong detatsmen sa sityo Public, Brgy. Poblacion 1 mismong sa sentro ng munisipyo ng Balud.

– alas-11:00 ng umaga – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang kaaway sa Brgy. Menio San Fernando na malapit mismo sa dalawang detatsment

– ala-2:00ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ang kaaway sa sityo Lantawan, Brgy. Danao, bayan ng Batuan malapit sa sentro ng munisipyo para sana ambusin ang rerespondi sana sa naunang naambus na tropa subalit nakahalata kaya sa ibang direksyon na dumaan ang dalawang kolum ng kaaway.

– alas-5:00 ng hapon – pinasabugan ng mga kasama ng command detonated explosives ang mga kaaway sa Brgy. Mabatobato sa bayan ng Mandaon, Masbate.

Marso 19, 2016– nagsagawa ng operasyong haras-demo ang mga kasama sa Celso Minguez Command sa Brgy. Union, bayan ng Gubat, Sorsogon. Pinasabogan ng command detonated explosive ang tropa ng 31st Infantry Batallion Philippine Army. Napatay ang limang (5) kaaway at nasugatan ang tatlo (3)kaaway na kabilang sa 31st IBPA. Isa sa nasugatan ay nagngangalan na 2nd LT Jonathan.

Marso 20, 2016 – nagsagawa ng operasyong demo ang Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Armando Catapia Command (ACC) . Alas 8:30 ng umaga – nasapol ng paputukin ang command Detonated Explosive ang isang sasakyang militar habang papalabas galing sa loob ng kanilang Batallion Headquarter ng 49th IB sa Brgy. Mahawanhawan, Labo, Camarines Norte. Pito (7) ang nasugatan na sina Cpl Reynaldo Revira, Pfc Ricky Obena, Pfc Carlo Durisa, Pfc Urbano at tatlong babae na tinatawag nilang ‘military dependent; na sina Imelda Tayag, Hanna Durisa at Cate Caya.

Marso 21, 2016 – nadepensiba ang mga kasama sa Norben Gruta Command alas 5:30 ng hapon sa Brgy. Tible, Lupi, Camarines Sur. Tumagal ng 45 minuto labanan namatay sina ka Jack at Ka Hadjie nasamsam ang dalawang HPR habang namatayan din ng dalawang sundalo ang kaaway.
Marso 21, 2016 – nagsagawa ng operasyong haras at pinasabugan ng command detonated explosive ang detatsment ng 22nd IB sa Brgy. Pili-Tabiguian sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur.

Marso 22, 2016 – muling napaengkwentro ang mga kasama sa ilalim ng Norben Gruta Command sa Brgy. San Rafael, bayan ng Lupi, Camarines Sur – isang kasama ang sugatan at limang sugatan naman sa panig ng kaaway.

Marso 22 – na-engkwentro ang kasama sa tropa ng kaaway na pinagsamang yunit ng CIDG at tropa mula sa 9th IBPA na layunin sanang magsagawa ng operasyon kubkob laban sa mga kasama sa Brgy. Jangan,bayan ng Balud, Masbate. Pagdaong ng bangkang sinasakyan ng mga kaaway ay inuhan na ng magigiting na kasamang barilin ang tropa ng kaaway. Agad na namatay ang dalawang sundalo at nasugatan ang tumatayong commanding officer ng nasabing tropa ng kaaway.

Marso 22 , 2016 – Naparusahan si Lenlen Bellarin, taga Brgy. Tugoron, Monreal, Masbate dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon ng militar, pagtuturo ng kung sinu-sino na susing masa, yunit milisya daw at pagpapahayag ng mga gawa-gawang kwento laban sa kilusan sa mga pulung-pulong na inilunsad ng PDT/BTA. Layunin nitong wasakin ang mga nakatayong istruktura ng demokratikong gobyernong bayan sa isla ng Ticao sa msbate. Nataymingan itong lumabas mula sa detatsment upang ipalo-up ang kanilang asset sa katabing braranggay. Idinadaan nito sa pagpapainom ng alak at pakipag inuman upang kumuha ng impormasyon nang birahin ng kasama.

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
:)

Martes, Pebrero 16, 2016

Kasinungalingan, Ang Bintang ng PA at PNP na NPA ang Pumatay kay Bing Obias sa Bayan ng Caramoan

Pebrero 16, 2016
Pahayag sa Midya

Mariing pinasisinungalingan ng National Democratic Front-Bicol ang mga nilubid na pahayag na ipinalabas ng tropa ng 9th Infantry Division, Philippine Army at ng Philippine National Police-Caramoan hinggil sa pagpaslang kay Bing Obias nitong Pebrero 13, 2016. Ayon sa kanilang mga naunang pahayag,"si Obias ay aktibong miyembro umano ng CAFGU na nakabase sa Bgy. Pili, Tabiguian,Caramoan,  Camarines Sur na walang awang pinagbabaril daw ng pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan".

Sa panimulang ulat na ipinaabot  ng Tomas Pilapil Command (TPC-NPA) sa upisina ng NDF-Bicol,  walang kinalaman ang Bagong Hukbong Bayan-Caramoan sa pagpaslang kay Bing Obias. Si Obias ay mula sa uring magsasaka, may asawa, at lehitimong residente ng brgy Tabiguian, Caramoan, Camarines Sur.   Sa pagkakaalam ng rebolusyonaryong kilusan sa lugar hindi kailanman naging kasapi ng CAFGU si Obias, wala itong nagawang mabigat na krimen laban sa masa at rebolusyon para maging target ng pamamarusa ng BHB. Bagkus, ito ay kasapi ng Pambansang Katipunan ng Magsasaka (PKM) na isang rebolusyonaryong organisasyon sa nasabing baryo at aktibo sa pagtataguyod ng mga programang pangmagsasaka. Matibay na batayan para sabihin na malayo sa hinagap at katotohanan ang nasabing pambibintang sa BHB ng mga kaaway.

Sa datos na lumabas sa media at panimulang paabot ng mga kasama, nakita ang bangkay ni Obias noong Pebrero 13, 2016 ilang metros lamang ang layo mula sa Detatsment ng 22nd IB-Cafgu na may tama ng bala ng baril sa ulo. Nababahala ang rebolusyonaryong kilusan sa nagaganap na pursigidong pagtarget ng mga berdugo sa mamamayan mismo.

Kung gayon, mariing kinokondena ng National Democratic Front-Bicol ang malaking porsyento na 22nd IBPA ang tunay na responsable sa pagpatay kay Bing Obias.   Kinokondena ng NDF ang arbitraryong pagbibintang ng PA at PNP upang bigyan ng hustipikasyon ang pamamaslang at ituro agad ang NPA na sya ito diumano ang may gawa ng krimen.  Ito  ay isang lamang sa mga disperadong aksyon-tugon ng 9th IDPA na pagbalingan ang sibilyan dalawang araw matapos ang operasyong haras ng BHB sa nasabing detatsment noong Pebrero  11, 2016.

Ayon sa paabot ng TPC-NPA magsasagawa sila ng agarang imbestigasyon sa lugar ng nasabing pangyayari  upang papanagutin ang tunay na responsable sa krimen. Tinitiyak ng NDF-Bicol na nabibigyan din ng matamang pagsubaybay ang nasabing kaso sa abot ng makakaya para makamit ang hustisya para kay Bing Obias at iba pang biktima ng pamamaslang at masaker.

Hustisya para sa mga Biktima ng mga Masaker at Ektra Hudisyal na Pamamaslang !
Parusahan ang mga CAFGU, tropa sa ilalim ng 9IDPA at iba pang makinarya sa panunupil ng naghaharing rehimeng US-Aquino!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
Website: www.ndfpbicol.blogspot.com
www.ndfbicol.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/mariarojabanua’
Email: mariarojabanua@gmx.com
    ndfpbicol@gmail.com

 http://ndfpbicol.blogspot.jp/2016/02/kasinungalingan-ang-bintang-ng-pa-at.html

Biyernes, Pebrero 12, 2016

Putok Pagpupugay para sa dalawang Martir sa Bato, Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Pebrero 11, 2016


Putok pagpupugay bilang parangal para kay Ka Abet at Ka Randy ang isinagawang taktikal na opensiba ng New People's Army (NPA)  sa dalawang probinsya ng Albay at Camarines Sur.  

Si Ka Abet at Ka Randy ang binawian ng buhay matapos ang ilang minutong labanan sa operasyong kubkob ng 2nd Infantry Batallion sa pamumuno ni 1st Lt Estariz noong Pebrero 3, 2015 sa San Isidro, Bato, Camarines Sur.  Sa kabila na depensiba ang laban, buong-giting na nakihamok ang mga kasama na nagresulta sa pagkalagas ng dalawang tauhan sa bahagi ng 2IB Philipine Army.

Putok-Pagpupugay ang mga angil ng punglong pinaputok sa kaaway  ng Santos Binamera Command at Norben Gruta Command nitong Pebrero 05, 2015 at Pebrero 10, 2015 sa magkahiwalay na opensibang taktikal laban sa kaaway. 

Hinaras ng Santos Binamera Command ang detatsment ng 22nd IB (CAFGU) sa Brgy. Coyaoyao, Pioduran, Albay noong Pebrero 05, 2016.

Inisparo naman ng Norben Gruta Command ang sakay sa motor na opisyal ng 22nd IBPA CAFGU-Cadre na nakabase sa brgy Pag-oring Nuevo. Nakasakay sa nasabing motor sina Sgt. Rodel Rala at Jovito Arias na patungo sana sa brgy San Isidro, Libmanan.  Agad binawian ng buhay si Sgt. Rodel Rala habang itinakbo naman ni Jovito Arias dala ang serbis na Ingram na baril.   Ilang tama ng bala sa paa at katawan ang tinamo ni Arias na syang ikinamatay nito matapos madala sa ospital.   Ang operasyong partisano ng NGC sa tropa ng kaaway sa Pag-oring Nuevo ay bahagi ng Putok-Pagpupugay at pagpaparusa sa mga tropang pansekyuriti ng kaaway sa proyektong Wind Mill Energy Farm Project, Citronela Farm Project at World Bank-PRDP-Provincial Government na nagkukumuplaheng proyektong pangkaunlaran subalit bahagi ng winawasiwas na Oplan Bayanihan sa Tangcong Vaca.

Durugin ang Pasista at Mersenaryong Hukbo ng AFP!
Isulong ang rebolusyon hanggang tagumpay!

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

 http://npabikol.blogspot.com/2016/02/putok-pagpupugay-para-sa-dalawang.html

Huwebes, Pebrero 11, 2016

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET
pix

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET
(1966-1986/2016)

Nakilala ng mga kasama at masa sa rebolusyon bilang Ka Arboy, Audie, Alex, Chan, Mandy, Tacio o Abet si Elmer Lolo, 50 taong gulang. May asawa, apat na anak na babae at nag-iisang anak na lalaki. Sumampa sa hukbo sa edad na 20 taong gulang makalipas ang dalawang taong pagkilos sa grupong pang-organisa ng kabataan hanggang komiteng pang-organisa sa baryo. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 1966. Siya ay anak ng mag-asawang Bartolome at Elizabeth na parehong nagmula sa uring maralitang magsasaka sa isang baryo sa Pilar, Sorsogon.

Nanindigan siyang rebolusyon ang solusyon sa pagsasamantala at pang-aapi sa kanyang uring pinagmulan na kasama ang iba pang uri. Ito ang humubog at nagpanday sa matibay na paninindigang ibahagi ang 30 taon ng kanyang buhay sa pakikibaka na lilikha ng lipunang dala ang interes ng nakakarami. 11 taong siyang naging mahusay na kadreng militar na humubog sa kanya para sa isang espesyalisadong gawain, 3 taong nagsilbi sa rebolusyon sa gawaing istap at ang huling 16 na taon ay iginugol niya para sa teritoryal na gawaing masa. Ibinahagi niya ang talino, kakayahan at panahon sa tiwalang iniatang sa kanya ng organisasyon. Armado ng wastong linyang masa at sa gabay ng Partido ay sumabak ng walang pag-aalinlangan sa iba’t ibang trabaho sa mga larangang gerilya sa rehiyon. Sa loob ng tatlong dekada, ilang ulit ding sinubok ang katatagan sa harap ng kaaway at krisis sa usaping pang-organisasyon subalit matagumpay na nalampasan sa pamamagitan ng mahigpit na pagtangan sa ideolohiya at masikhay na paglangoy sa praktikal na kilusan.

Isang tampok na katangian ni Ka Abet ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, matamang tagapakinig sa mga tindig ng kasama, at maagap sa pagpapaabot ng mga ‘di kanais-nais na tendensya sa hanay ng mga kasama. Pinatunayan niya ang pagiging huwarang komunista sa pagsusumikap na matuto sa istilo at pamamaraan ng paggawa at pamumuno sa kabila ng mga limitasyon sa pagiging maramdamin.

Hindi maitatangging kawalan para sa mamamayan at sa buong rebolusyon ang pagkamatay ni Ka Abet sa isang labanang naganap sa San Isidro, Bula, Camarines Sur noong Pebrero 03, 2016 habang nasa pag-aaral ang mga kasama ng ika-47 taong anibersaryong pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Subalit ang ibinahaging panahon ni Ka Abet sa pakikibaka sa piling ng kasama at masa ay mga binhing patuloy na tutubo at lalago sa diwa ng masa. Ang kanyang mga karanasan ay buhay na aral na magiging gabay sa patuloy na pagsulong. Sa kanyang pagkabuwal, libu-libong pulang mandirigma at kadre ang babangon at patuloy na lalaban. Isa kang huwarang kadreng militar at kadre ng Partido.


Lagaslas


Nakikihalakhak ang mga hagimit
Tumatanaw sa iyo at sa sapang
Pinaliliguan mo at ng iyong mga kasama
Nakikipaglaro ang iyong
Banayad na tawa
Sa lagaslas ng tubig
Habang nakamasid ang nasisiyahang langit
Maging ang sapa’y galak na galak
Sa inyong pag-iisa
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Ikaw ay malaya


Lumipas ang panahon
Ikaw ay nakahanap
Ng mas malalim na sapang
Sasalubong sa iyong nakahahawang halakhak
Ipinagpatuloy mo ang pagsisid
Sa piling ng masa
At sa bawat pag-ahon mo’y
Kasabay ang kanilang kamalayan
Hindi ka nakuntento
Sa iyong kakayahang lumangoy
Tinuruan mo rin silang
Sumisid sa pusod ng rebolusyon
At umahon dala ang bawat tagumpay
Ng makauring paglaban
Naintindihan nilang
Ang tunay na paglaya
Ay hindi makukuha sa pagpapalutang-lutang
Sa agos ng buhay
Kundi sa paghawak ng armas
At sa pagsagupa sa baha ng reaksyon
Nilang mga gahaman
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Kayo ay unti-unting lumalaya


Ngayon
Lumuluha ang mgapuno ng hagimit
Tumatanaw sa iyong bumagsak na katawan at sa sapang
Dinadaluyan ng iyong dugo
Sumisigaw ang sapa
Nalulumbay sa pagkawala
Ng kanyang kaibigan
Ng matapat na maninisid
Ng katotohanan at ng paglaya
Maging ang langit ay hindi napigilan
Ang pagbuhos ng kanyang luha
Sa iyong pagkawala


Mamaya lang ay titigil na ang ulan
Sa muling paglinaw ng tubig
Kami ay lalangoy para sa pagpapatuloy..


 https://ndfbicol.wordpress.com/2016/02/10/lagaslas/

Pagpupugay sa mga Martir ng Bayan!

parangal banner
Dalawang tao, magkaibang mundo
Isang nagsisimula pa lamang sa paglalakbay
At isang nasa dapithapon na ng buhay
Pinag-ugnay ng iisang mithing
Lumaya at magpalaya
Dalawang tao, iisang digma
Magkasabay na lumaban


Sabay ninyong tinanaw
Ang kabuuhan ng bundok ng Buhi
Kinabisado ninyo ang bawat
Tarik at lalim
Kinilala ninyo ang mga bato
Ang mga punong nakikipagsalimbayan
Sa bulong ng hangin
Ang sanga-sangang sapa
Nagdudugtong ng mga buhay
Mga saksi sa pakikipaglaban
Para sa kalayaan
Noon, ngayon at bukas


Noon
Ang miminsang pagningas ng isang diklap
Ay nagluwal ng hindi maaapulang apoy
Sa puso ng mga indios
Matagal na panahong piniit
Ng polo y servicios
At ng doctrina christiana
Ng mga kolonyalistang Espanyol
Sila’y lumaban at kinanlong ng
Kagubatang sa inyo rin ay tahanan
Ngayon


Naka-buhi
Nakawala, nakalaya
Noon pa lamang alam ninyo nang
Katumbas ng Buhi
Ang paglaya nila noon
At ang paglaya natin ngayon
Kung kaya’t walang oras kayong pinalagpas
Inialay ang inyong natatanging buhay
Sa pagpapatuloy ng paglalagablab
Ng apoy ng makauring digma


Dalawang magkaibang tao
Buong tapat na tumugon
Sa panawagang magbalikwas
Kayo man ay nabuwal
Nakaukit na sa mga haligi ng Buhi
At sa puso ng mamamayan
Ang inyong dakilang ambag


Mamayang gabi
Muling isusukbit ang bag
Amopawts at baril
At sa kadiliman
Lalakbayin namin ang
Buhi


 https://ndfbicol.wordpress.com/2016/02/10/pagpupugay-sa-mga-martir-ng-bayan/

Lunes, Enero 18, 2016

Pahayag hinggil sa Pagkakahuli kay Romeo Recierdo

Nais pasinungalingan ng National Democratic Front-Bicol na ang hinuli at kinasuhan ng pinagsamang tropa ng 49th Infantry Batallion at Philippine National Police si Romeo Rondia Recierdo na hindi aktibong kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at di humahawak ng katungkulang kalihim ng alinmang Komiteng Larangan Gerilya (KLG) sa kasalukuyan.
Si Recierdo ay dating kasapi ng Bagong Hukbong Bayan, nagpahinga sa pagkilos at isang dekadang nang namumuhay bilang sibilyan kapiling ang kanyang pamilya. Tahimik na nagsasaka at nagsisikap mabuhay bilang mabuting mamamayan sa kanilang tinitirhan lugar sa Zone 3 Brgy San Ramon, Lupi, Camarines Sur.

Isa lamang itong dramatikong palabas na nakabalangkas sa kanilang deklarasyon na Conflict Manageable Area ang Camarines Sur at iba pang probinsya sa Bikol sa pagtatapos ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino. Nais na patampukin na nawasak na ang rebolusyonaryong kilusan at pilit na ipatanggap na sa eleksyong 2016 malayang makakapamili ng panibagong magsasamantala at mang-aapi sa mamamayan.
Kung gayon, nililinaw ng NDF-Bicol na ang pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa Partido Komunista ng Pilipinas o alinmang rebolusyonaryong organisasyon ay sa batayang boluntaryo. Ito ay batay sa kahandaan at matibay na paniniwala sa kawastuhan ng armadong pakikibaka, at sa sakripisyo, kahirapan at kamatayan kung kinakailangan. Reyalidad sa digmaan na may di nakakapangibabawan sa kahinaan at hatak ng burges na pamumuhay na humamon sa katatagan. Subalit iilan lamang ito sa maraming mabubuting anak ng magsasaka, manggagawa, intelektwal at iba pang uri at sektor na matibay ang paninindigan at patuloy sa pagpapanibagong hubog na maging isang proletaryadong rebolusyonaryo sa piling ng masa at patuloy na pagpapanday sa pakikibaka.
Naniniwala kami na ang lumahok sa pagbabago ng mapang-api at mapagsamantalang sistema ay dakilang layunin at misyon hindi isang krimen kundi isang pampulitikang karapatan at tungkulin. Ang lumilikha ng armadong paglaban ay mismo ang di maampat na paglala ng sistema at ang matinding panunupil.
Itratong kasong pampulitika hindi kasong kriminal ang mga kasong may relasyon sa armadong paglaban!
Mabuhay ang rebolusyon!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 

Sabado, Enero 16, 2016

Aksyong Pamamarusa, Ipinatupad ng BHB!

Enero 15, 2016
Pahayag sa Midya


Ipinatupad ng pandistritong kumand ng Edmundo Jacob Command (EJC-NPA) ang parusang kamatayan ayon sa bisa ng desisyon ng hukumang bayan kina William Versoza, 38 taong gulang ng brgy Patitinan, Sangay ng Camarine Sur noong Enero 14, 2016 at Bryan (Jaime) Rabino, 30 taong gulang ng brgy Sagrada, Balatan, Camarines Sur noong Enero 06, 2016.

Pinarusahan si William Versoza, 38 taong gulang dahil sa mga krimen nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ilan sa mabigat na krimen nito ay ang pagpapagamit sa kaaway bilang giya sa maraming operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan sa lugar, pagpatay kay Menchie Alpahora ng brgy Bungalon, Sagnay at paglikha ng terorismo para takutin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng walang habas na pagpapaputok sa kabahayan at pagbabanta sa buhay ng pinaghihinalaang ugnay ng kasama. Taliwas sa hugas kamay na pahayag ng tagapagsalita ng 9th ID Philippine Army Major Virgilio Perez na ito ay isang AWOL simula pa daw noong Disyembre 10, 2015 na awtomatikong inalis daw sa listahan ng Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa ilalim ng 22nd Infantry Battalion Philippine Army.

Pinarusahan din si Bryan (Jaime) Rabino, 38 taong gulang dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon na nagpapahamak sa masa at kasama sa lugar. Dagdag na kaso pa ang pag-iimpostor o pagpapanggap na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang makapangolekta ng pinansya sa mga negosyante at mga huling isda ng mga pispan sa lugar ng Rinconada. Lantarang din panggigipit sa mga pinaghihinalaang susing masa ng rebolusyonaryonaryong kilusan. Si Rabino ay dating kasapi ng BHB noong 2004 na pinauwi noong 2007 dahil sa paulit-ulit na gumagawa na mga paglabag sa regulasyon at disiplina. Muling gumawa ng krimen sa masa kaya binigyan ng mabigat na disiplina pero nagbanta na sasapi sa kaaway matapos ang iginawad na disiplina. Tinanggap naman ito ng 22nd Infantry Batallion noong 2006 naidinestino sa Cabanbanan Detatsment sa Balatan, nalipat sa Panoypoyan Detatsment sa Bula, muling nalipat sa Nababarera, Baao hanggang sa huling destino nito sa Inoyonan Detatsment bago naigawad ang kaparusahan. Sa bawat destinong lugar ay may mga ginagawang paglabag sa karapatan ng sibilyan at sadyang ginamit sa pag-iimpostor na layong sirain ang kredibilidad ng bagong hukbong bayan na bahagi ng saywar sa Oplan Bayanihan.

Kung gayon, nais ilinaw ng Bagong Hukbong Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan na lehitimong target ng mga operasyon ang mga pinakasagad-saring kontra-rebolusyonaryong elemento sa hanay ng 9th IDPA, PNP, CAFGU at mga masisigasig na asset ng militar na mabigat na krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa sariling kauri at mamamayan. Nanawagan ang pamprobinsyang kumand ng Eduardo Olbara-NPA sa mga myembro ng mersenaryong armadong pwersa ng naghaharing uri na talikdan ang kanilang pagtatanggol sa mapang-api at mapagsamantalang sistema at maghanap na lamang ng marangal na hanapbuhay.

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita 
 
 http://npabikol.blogspot.com/2016/01/aksyong-pamamarusa-ipinatupad-ng-bhb.html