-->

Linggo, Mayo 31, 2015

Aktibong Intel ng 42nd IB, Pinarusahan ng BHB!

Pahayag sa Midya
Mayo 30, 2015
Kinumpirma ng Norben Gruta Command-BHB Camarines Sur ang operasyong pamamarusa ng pulang mandirigma sa isang aktibong Cafgu na si Rayno Merado, residente ng Brgy. Camangi, Pasacao, Camarines Sur, nitong Mayo 29, 2015 bandang alas-10:40 ng umaga sa Brgy. Panggasuan, Libmanan, Camarines Sur. Ipinataw ng hukumang bayan ng Camarines Sur ang parusahang kamatayan kay Mercado dahil sa mabibigat na krimen na nagawa nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Si Mercado ay isang masigasig na intel ng 42nd IBPA at taong 2010, naging imbwelto sa sunod-sunod na operasyong kubkub na isinagawa ng tropa ng 42nd IB laban sa Bagong Hukbong Bayan sa Prubinsya ng Camarines Sur. Lehitimong target ng operasyon ng BHB ang mga sagad-saring at kontra-rebolusyonaryong intel, myembro ng Cafgu at militar sa Rehiyon.

Nananawagan ang NDF-Bicol sa mga myembro ng Cafgu at mga aktibong asset ng 9th IDPA na huwag maging taksil sa sarili nitong mga uri at tigilan na ang pagpapagamit sa tropa ng militar upang maging instrumento kontra sa rebolusyonaryong kilusan. Kaugnay nito, nais din iparating ng NDF-Bicol sa pamilyang Mercado at Pamilyang Alvaro na maunawaan ang nangyari kay Rayno Mercado kung bakit naging target ito ng operasyon ng kilusan.
Biguin ang Oplan bayanihan!
Isulong ang Rebolusyon!
Mabuhay ang mamamayang Pilipino!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 
 

Huwebes, Mayo 28, 2015

Taktikal na Opensiba, Inilunsad sa Camarines Norte at Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Mayo 27, 2015


Ipinatupad ang parusng kamatayan kay Ronnie Habitan ng Armando Catapia Command-New People's Army (ACC-NPA) sa Camarines Norte.  Pinarusahan si Habitan pangunahin dahil sa sindikatong mga negosyo sa droga at pagmimina, maraming kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay. Sa tabing ng negosyo sa pagmimina naisasagawa nito ang malawakang pamamahagi ng droga sa probinsya at karatig na mga probinsya sa pamamagitan ng pribadong bayarang armadong pwersa. Pinarusahan si Habitan hindi sa kasong pagkakaimbwelto sa masaker na naganap sa Atimonan noong 2013 kundi sa malalang krimen sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ang masaker sa Atimonan ay bahagi ng away ng mga sindikatong na kinaimbweltuhan ng mga personalidad mula sa Philippine Army, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno ni Presidente Aquino na syang pinakautak ng garapalan at kainutilan ng kanyang pamumuno.   


Kaalinsabay ng pamamarusa, isinagawa rin ng ACC-NPA ang taktikal na opensiba laban sa 49th Infantry Batallion sa pamumuno ni Lt. Col Medel Aguilar at  Philippine National Police (PNP-Camarines Norte) sa pamumuno ng sinibak na hepe Martin Ngadao, Jr dahil sa nalantad na proteksyong ibinibigay sa mga druglords sa nasabing probinsya.  Hindi maikakaila na mismong ang PDEA ang taga-suplay ng droga ki Habitan katulad din ito ng parusang iginawad ng Celso Minguez Command (CMC) sa Sorsogon kay PDEA Chief Arnel Estellado noong 2014 Marso 22 sa baranggay Tugos, Sorsogn City.   Hindi pa rin natatagalan, pinarusahan din ng Norben Gruta Command (NGC-NPA) sa Ragay, Camarines Sur ang isang retired Philippine Army dahil sa negosyo sa droga noong Mayo 6, 2015.

Hindi pa rin sapat na kabayaran ang naisagawang pamamarusa sa maraming krimeng likha ng mga sindikatong gawain sa droga, holdapan, kidnapan at utang na dugo sa mamamayan ng 49th Infantry Batallion sa iniwanan nitong probinsya ng Sorsogon noong 2012 bago ito nalipat sa Camarines Norte.  Ayon sa ulat ng ACC-NPA, nasamsam ang anim (6) mga baril na gloc 45 at 45 sa posisyon ni Habitan at mga pulis habang nagdulot ng kaswalti sa 49th IB ang blocking force ng mga kasama.

Samantala sinunog naman ng Edmundo Jacob Command sa Distrito 5 ng Eduardo Olbara Command sa Probinsya ng Camarines Sur (EJC_EOC-NPA) ang detatsment ng 22nd IB at 42nd IB sa baranggay Ipil, Buhi, Camarines Sur para wakasan ang mga palalo, mapanlinlang na programa ng PDT at matinding operasyon sa lugar na nagkakait sa mamamayan upang malayang makapaghanapbuhay.  Ayon sa mga mamamayan sa lugar, simula nang dumating ang army sa g lugar naging ligalig ang kanilang hanapbuhay at ang mga dating nahirati sa gawain sindikato ay higit na naging aktibo dahil sa proteksyon ng Philippine Army.    
 
Nananawagan kami sa lahat ng probinsya ng rehiyon higit lalo sa mga probinsyang tinagurian ng Philippine Army na "Manageable Conflict Area" Camarines Sur, Albay at iba pang probinsya sa rehiyon na makipagtulungan upang maparusahan sa kanilang mga saklaw ang mga sagadsaring at pangunahing negosyante sa droga. 
TUmatanggap din ang mga drug lord ng proteksyon mula sa mga pulitiko dahil sa "narcopolitics" o pagbibigay ng pondo sa mga pulitiko sa panahon ng eleksyon at programa sa kontra-insurhensya kaya nagiging target ng rebolusyon.  

Parusahan ang mga Druglord at protektor nitong mga Narco-Politician at bayarang AFP-PNP laban sa krimeng likha ng droga sa mamamayan!
Determinadong isulong ang Rebolusyon hanggang Tagumpay!
Mabuhay ang Rebolusyon!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol 


 http://ndfpbicol.blogspot.com/2015/05/taktikal-na-opensiba-inilunsad-sa.html

Kahibangan, Deklarasyon na “Manageable Conflict Area o MCA ang apat (4) na Probinsya ng Rehiyon

Pahayag sa Midya
Mayo 27, 2015

Kahibangan ang pinaketeng deklarasyon ng 9th Infantry Division na “manageable conflict area o MCA” na daw ang mga Probinsya ng Camarines Norte (Enero 2015), Albay (Abril 23), Catanduanes (December 2014),  at nitong Mayo 25, 2015  ideklara na rin ang probinsya ng Camarines Sur.   Hindi matatabunan ng magarbong motorcade ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa rehiyon at mga kontra-insurhensyang programa ng Kalahi, Pamana at 4P’s ang mukha ng kahirapan habang talamak na kabulukan at korapsyon ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang pinaghaharian ng panginoong maylupa, burgesya komprador na naglilingkod sa interes ng kanilang among Imperyalismong Estados Unidos.

Ang pinaliit na bilang na 57 na lang ang NPA sa Camarines Sur, 44 na bilang sa Albay  at  27 na bilang sa Catanduanes ayon sa deklarasyon ng 9th Infantry Division ay mga hibang at wala sa katinuan na panghuhulang pahayag ng kanilang sagadsaring tagapagtaguyod ng korap na Hepe ng Pwersa Armado ng Pilipinas at ganid na among Estados Unidos. Hindi kailanman maiibsan ang balon ng  hukbo ng mamamayan, ang malawak na masa dahil sa malalim na pagkakaugat ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Ngiting aso ang mga bayarang opisyal ng Philippine Army sa rehiyon sa pagdedeklarang Manageable Conflict Area ang ika-4 na probinsya ang Camarines Sur sa paniniwalang lubusang makakabig ang mga LGU, Ahensya, Negosyante at Midya sa pagsisilbi sa naisin ng dayuhan sa ilalim ng kontra-insurhensyang programa.  Matalino at matalas ang mamamayan sa rehiyon na suriin ang sistema ang tunay na pinag-uugatan ng tunggalian o conflict sa rehiyon at bansa.

Naitatag ang New Peoples Army sa rehiyon taong 1970 makalipas itatag ito sa pambansang antas noong Marso 29, 1969 dahil tumpak ang batayan para isulong ang demokratikong rebolusyon bayan. Sa ilalim ng pamumuno  ng proletaryado, ang New People’s Army sa rehiyon katulong ang National Democratic Front-Bicol at mga rebolusyonaryong organisasyon na nagbibigkis at determinadong kamtin ang adhikaing itayo ang isang tunay, malaya, makatarungan at progresibong bansa kapalit sa nabubulok nang malakolonyal at malapyudal na lipunan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong kilusang masa.

Pinatunayan sa mayamang aral sa kasaysayan at pakikibaka ng mamamayan, na tanging sa rebolusyonaryong adhikain ng sambayanan lumaya ang bansa laban sa mananakop na Espanyol.  Matapang na sinindihan ng mahigit 200 pag-aaklas na hudyat sa pangangailangang ng pagtatatag ng Katipunan ang pambansang pagsusulong ng pagpapalaya.  Subalit inagaw at ibinenta ng mga kinatawan ng ilustrado ang tagumpay ng rebolusyon sa kamay ng anakpawis.  Nagkaroon muli ng pagbangon sa pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930 na pinamunuan ang pakikibaka sa pagpapalaya laban sa Hapon at Amerikano. Gumuhit sa panahong ito ang malakas na kilusang manggagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na bukal na pinagmulan ng mga proletaryado sa hanay ng manggagawa, magsasaka, kabataan at panggitnang uri.   Sa muling pagkakatatag ng PKP, nalagom ang mga aral mula sa lumang Partido na syang nagpatatag at nagpatibay sa makauring pamumuno upang ang digmang bayan ay sumulong ng paalon-alon batay sa papalawak at papalalim na baseng masa.

Napatunayang lipas na ang sistemang kapitalismo sa mundo kaya sa pagtatatag ng Sosyalismo na syang napatunayang pinakahuli at pinakamaunlad na lipunan sa kasaysayan ng mundo ang syang kaligtasan ng daigdig sa pagsasamantala ng imperyalismo.  Ang panunulsol ng gyera, gyerang interbensyon at mga proxy war ay mga baliw na paghahangad ng imperyalismong makapanatili sa lumang kaayusan.

Palaging nandyan ang batayan para isulong ang rebolusyon sa kabila ng buhos pondo at magarbong kampanya laban sa insurhensya sa ilalim ng US Counter-Insurgency 2009 ng imperyalismong Estados Unidos sa Pilipinas. Tanging sa pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan masasagip sa sobrang krisis ang mamamayang Pilipino at makakaranas ng ginhawa mula sa pinagmumulan ng mga matinding kalamidad ng lipunan na pinapanatili ng mga panginoong maylupa, burgesya komprador at ng kanilang among imperyalismong Estados Unidos.

Rebolusyon, Tanging Relip sa Kahirapan!

Determinadong isulong ang Rebolusyon hanggang sa Tagumpay
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol


Huwebes, Mayo 21, 2015

42nd IBPA, Muling Umiskor ng Garapalang Paglabag sa Batas ng Digmaan at Karapatang-Pantao

Mayo 20, 2015
Pahayag sa Midya


Nais bigyang linaw ng National Democratic Front-Bicol (NDF) ang tunay na pangyayari sa isinagawang kubkob ng magkasamang 42nd Infantry Batallion Philippine Army at PNP Libmanan sa pamumuno ni Lt. Col. Joselito Pastrana at PS Jefferson Araujo noong Mayo 12, 2015.  Nagresulta ang nasabing pangyayari sa pagkapatay kay Eli Aruso Rey, pagkamatay ng dalawang (2) tropa ng 42nd IB Philippine Army, isang (1) tauhan ng PNP-Libmanan at ilang sugatan sa kanilang panig ng kanilang tropa.  Isa sa nasugatan na tauhan ng Philippine Army ay si Joseph Pacon na taga-Beguito sangkot sa holdapan sa Pili noong 2004 nakulong at nakabalik sa serbisyo ngayon pa lamang 2015 Enero.  


Si Eli Aruso Rey naman ay isang lehitimong tanod ng baranggay Udoc, Libmanan, Camarines Sur may asawa at apat (4) na anak na nasalubong lamang ng tinatayang limang (5) tropa ng Philippine Army nagpapanggap na mga kasama. Tinatayang aabutin sa labinglimang (15) ang tropa ng Philippine Army na nakaantabay sa taktikang panlilinlang upang magpanggap na kasama.  Nasalubong si Eli na bumisita sa kanyang pain (litag) ng baboy damo sa di kalayuan na tinatayang isang kilometrong distansya. Nasalubong nito ang limang nagpapanggap na kasama mula sa tropa ng Philippine Army.  Ininteroga, isinama at sapilitang ginawang giya si Eli patungo sa pwesto ng kasama na nasa malapit na lokasyon lang. 

Nakaalerto ang kasama dahil nasa kritikal na oras at walang inaasahang papasok na kasamahang tropa kaya agad nakapamutok sa dumarating na nagpapanggap na kasama mula sa tropa ng Philippine Army. Sa gitna ng putukan ay nagtangkang tumakas si Eli pero binaril sya ng mga kaaway.  Matapos ang labanan, buhay pa ito pero hindi binigyan ng kagyat na lunas at pinatagal ang mga pahinga sa pagdadala sa kanya.  

Hindi maaaring pagtakpan ng tulong pinansya, pagmamalinis at pangbo-blow-out sa taga-midya ang mga isinasagawang pagbalga ng 42nd IBPA sa batas ng digmaan at paglabag sa karapatang pantao ng mga sibilyan.   Ang pag-iwas na sagutin ni Captain Marjorie Panesa sa kanilang programang sa radyo na "Sundalo ng Bayan Ko" ay nagpapatunay ng kanilang pag-iwas sa ihayag ang katotohanan at harapin ang kanilang kalabisan.  Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas nang patayin nila si Sonny Talay na inilista na lamang sa tubig.  Katarungan ang Sigaw ng mahabang listahan ng mga Biktima.

Muli, nananawagan kami kay Mayor Marilyn Jimenez na itigil ng PNP-Libmanan ang direktang paglahok sa kontra-insuhensyang kampanya laban sa mga magsasaka at rebolusyonaryong kilusan. Panindigan ang mga konstituwente niyang pinagpapapatay ng Philippine Army at PNP-Libmanan. Pagsisikapan ng mga kasama bigyang katarungan ang mga kasong ito ayon sa proseso at desisyon ng rebolusyonaryong kilusan   


Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol


http://ndfpbicol.blogspot.com/2015/05/42nd-ibpa-muling-umiskor-ng-garapalang.html#more