-->

Sabado, Marso 13, 2010

Taktikal na Opensiba ng BHB sa Partido Erya ng Camarines Sur

Ka Baldomero Archangel
Spokesperson, Tomas Pilapil Command, NPA-Camarines Sur
Marso 13, 2010

Mula ikalawang hati ng Enero hanggang unang linggo ng Marso ngayong taon ay sunud-sunod na operasyong haras-isnayp ang ikinasa ng Tomas Pilapil Command (TPC) kontra sa mga operasyon at detastsment ng 42nd at 22nd IB Philippine Army sa iba't ibang bayan sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Nakaranas din ng dalawang depensibang labanan ang TPC sa loob ng panahong ito, ngunit ang pasistang kaaway ang nagtamo ng mas mabigat na kaswalti.

Enero 16 nang magsagawa ng operasyong haras ang TPC sa detatsment ng 22nd IBPA sa Brgy. Bataan, sa bayan ng Tinambac. Magkasunod naman ang haras sa detatsment ng 42nd IBPA sa Brgy. Sta. Maria, sa bayan ng Presentacion noong Pebrero 8, at isnayp sa detatsment ng 22nd IB sa Brgy. Tabgon, sa bayan ng Caramoan noong Pebrero 9. Dahil sa mga operasyong ito ay nabulabog ang kaaway at naibalita sa midya ang pagtatamo ng ilang kaswalti sa panig ng mga pasista. Sumagot ng putok ang kaaway ngunit ligtas namang nakaatras ang mga operatiba ng TPC.

Umaga ng Pebrero 13 nang mapaengkwentro ang isang tim ng TPC sa Sityo Tandol, Barangay San Vicente, sa bayan ng Garchitorena. Isang Pulang mandirigma ang nasugatan sa labanan na agad namang nakaatras sa base ng kasama. May mga nalinlang na masa ang kaaway dahil sila ay naka-damit sibilyan at nagpanggap na mga kasama na naghahanap sa kanilang kasamahan na nasugatan. Natunton ng kaaway ang base ng mga kasama at pinagtangkaan itong kubkubin. Ngunit dahil dati nang alerto ay nakapanlaban ang mga kasama, at ang kaaway ang nagtamo ng mas mabigat na kaswalti.

Pinalaganap ng kaaway na sampung Pulang mandirigma ang napatay sa labanan. Ngunit ang katotohanan ay walang nalagas sa Hukbo, ni walang nakuhang baril ang kaaway sa tangkang pagkubkob, at isa lamang ang dagdag pang nasugatan sa panig ng mga kasama. Maayos na nakaatras ang yunit at nalapatan ng unang lunas ang mga sugatan. Dahil menor lamang ang mga tama ay agad natiyak na ligtas na sa panganib ang mga kasamang nasugatan sa mga labanan. Samantala, apat ang kumprimadong namatay sa panig ng kaaway, bukod sa ilan pang sugatan.

Pebrero 19 nang magsagawa muli ang TPC ng isnayp sa nag-ooperasyong kaaway sa Sityo Tingtingon, Brgy. San Isidro sa bayan ng Goa at isa ang napatay sa panig ng kaaway. Muling naisnayp ang kaaway habang nag-ooperasyon sa Sityo Kalabuy-labuyan, Brgy. Bacgong, sa bayan ng Caramoan nitong Marso 4 at isa ang nasugatan sa kaaway.

Ang sunud-sunod na aksyong militar ng TPC ay sagot sa hiling na katarungan para sa napakaraming biktima ng pang-aabuso ng pasistang militar sa iba't ibang bayan sa Partido erya ng Camarines Sur. Tugon din ito sa panawagang paigtingin ang pakikidigmang gerilya tungo sa lubusang pagbigo sa Oplan Bantay Laya 2 at sa pag-aangat ng digmang bayan sa isang bago at mas mataas na antas.


http://theprwcblogs.blogspot.com/2010/03/mga-aksyong-militar-ng-bhb-sa-partido.html