-->

Linggo, Enero 17, 2016

Pahayag hinggil sa Pagkakahuli kay Romeo Recierdo

Nais pasinungalingan ng National Democratic Front-Bicol na ang hinuli at kinasuhan ng pinagsamang tropa ng 49th Infantry Batallion at Philippine National Police si Romeo Rondia Recierdo na hindi aktibong kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at di humahawak ng katungkulang kalihim ng alinmang Komiteng Larangan Gerilya (KLG) sa kasalukuyan.
Si Recierdo ay dating kasapi ng Bagong Hukbong Bayan, nagpahinga sa pagkilos at isang dekadang nang namumuhay bilang sibilyan kapiling ang kanyang pamilya. Tahimik na nagsasaka at nagsisikap mabuhay bilang mabuting mamamayan sa kanilang tinitirhan lugar sa Zone 3 Brgy San Ramon, Lupi, Camarines Sur.

Isa lamang itong dramatikong palabas na nakabalangkas sa kanilang deklarasyon na Conflict Manageable Area ang Camarines Sur at iba pang probinsya sa Bikol sa pagtatapos ng panunungkulan ng rehimeng US-Aquino. Nais na patampukin na nawasak na ang rebolusyonaryong kilusan at pilit na ipatanggap na sa eleksyong 2016 malayang makakapamili ng panibagong magsasamantala at mang-aapi sa mamamayan.
Kung gayon, nililinaw ng NDF-Bicol na ang pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa Partido Komunista ng Pilipinas o alinmang rebolusyonaryong organisasyon ay sa batayang boluntaryo. Ito ay batay sa kahandaan at matibay na paniniwala sa kawastuhan ng armadong pakikibaka, at sa sakripisyo, kahirapan at kamatayan kung kinakailangan. Reyalidad sa digmaan na may di nakakapangibabawan sa kahinaan at hatak ng burges na pamumuhay na humamon sa katatagan. Subalit iilan lamang ito sa maraming mabubuting anak ng magsasaka, manggagawa, intelektwal at iba pang uri at sektor na matibay ang paninindigan at patuloy sa pagpapanibagong hubog na maging isang proletaryadong rebolusyonaryo sa piling ng masa at patuloy na pagpapanday sa pakikibaka.
Naniniwala kami na ang lumahok sa pagbabago ng mapang-api at mapagsamantalang sistema ay dakilang layunin at misyon hindi isang krimen kundi isang pampulitikang karapatan at tungkulin. Ang lumilikha ng armadong paglaban ay mismo ang di maampat na paglala ng sistema at ang matinding panunupil.
Itratong kasong pampulitika hindi kasong kriminal ang mga kasong may relasyon sa armadong paglaban!
Mabuhay ang rebolusyon!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 

Biyernes, Enero 15, 2016

Aksyong Pamamarusa, Ipinatupad ng BHB!

Enero 15, 2016
Pahayag sa Midya


Ipinatupad ng pandistritong kumand ng Edmundo Jacob Command (EJC-NPA) ang parusang kamatayan ayon sa bisa ng desisyon ng hukumang bayan kina William Versoza, 38 taong gulang ng brgy Patitinan, Sangay ng Camarine Sur noong Enero 14, 2016 at Bryan (Jaime) Rabino, 30 taong gulang ng brgy Sagrada, Balatan, Camarines Sur noong Enero 06, 2016.

Pinarusahan si William Versoza, 38 taong gulang dahil sa mga krimen nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ilan sa mabigat na krimen nito ay ang pagpapagamit sa kaaway bilang giya sa maraming operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan sa lugar, pagpatay kay Menchie Alpahora ng brgy Bungalon, Sagnay at paglikha ng terorismo para takutin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng walang habas na pagpapaputok sa kabahayan at pagbabanta sa buhay ng pinaghihinalaang ugnay ng kasama. Taliwas sa hugas kamay na pahayag ng tagapagsalita ng 9th ID Philippine Army Major Virgilio Perez na ito ay isang AWOL simula pa daw noong Disyembre 10, 2015 na awtomatikong inalis daw sa listahan ng Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa ilalim ng 22nd Infantry Battalion Philippine Army.

Pinarusahan din si Bryan (Jaime) Rabino, 38 taong gulang dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon na nagpapahamak sa masa at kasama sa lugar. Dagdag na kaso pa ang pag-iimpostor o pagpapanggap na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang makapangolekta ng pinansya sa mga negosyante at mga huling isda ng mga pispan sa lugar ng Rinconada. Lantarang din panggigipit sa mga pinaghihinalaang susing masa ng rebolusyonaryonaryong kilusan. Si Rabino ay dating kasapi ng BHB noong 2004 na pinauwi noong 2007 dahil sa paulit-ulit na gumagawa na mga paglabag sa regulasyon at disiplina. Muling gumawa ng krimen sa masa kaya binigyan ng mabigat na disiplina pero nagbanta na sasapi sa kaaway matapos ang iginawad na disiplina. Tinanggap naman ito ng 22nd Infantry Batallion noong 2006 naidinestino sa Cabanbanan Detatsment sa Balatan, nalipat sa Panoypoyan Detatsment sa Bula, muling nalipat sa Nababarera, Baao hanggang sa huling destino nito sa Inoyonan Detatsment bago naigawad ang kaparusahan. Sa bawat destinong lugar ay may mga ginagawang paglabag sa karapatan ng sibilyan at sadyang ginamit sa pag-iimpostor na layong sirain ang kredibilidad ng bagong hukbong bayan na bahagi ng saywar sa Oplan Bayanihan.

Kung gayon, nais ilinaw ng Bagong Hukbong Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan na lehitimong target ng mga operasyon ang mga pinakasagad-saring kontra-rebolusyonaryong elemento sa hanay ng 9th IDPA, PNP, CAFGU at mga masisigasig na asset ng militar na mabigat na krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa sariling kauri at mamamayan. Nanawagan ang pamprobinsyang kumand ng Eduardo Olbara-NPA sa mga myembro ng mersenaryong armadong pwersa ng naghaharing uri na talikdan ang kanilang pagtatanggol sa mapang-api at mapagsamantalang sistema at maghanap na lamang ng marangal na hanapbuhay.

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita 
 
 http://npabikol.blogspot.com/2016/01/aksyong-pamamarusa-ipinatupad-ng-bhb.html
 

Sabado, Disyembre 26, 2015

GLOBAL AND PHILIPPINE CRISES GENERATE REVOLUTIONARY RESISTANCE

Message of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines
on the 47th Anniversary of its Reestablishment
December 26, 2015


 http://www.ndfp.org/global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance/
  http://philippinerevolution.net/statements/20151227_global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance

Introduction

On the 47th anniversary of its reestablishment under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism on December 26, 1968, the Communist Party of the Philippines celebrates with the Filipino people its accumulated and current ideological, political and organizational victories and is determined more than ever before to advance the Philippine revolution along the general line of the people’s democratic revolution through protracted people’s war. 

As the advanced detachment of the proletariat, the Party leads the current stage of the revolution and the consequent stage of socialist revolution. On this day, we salute and honor the tens of thousands of Party cadres and members, the thousands of Red commanders and fighters of the New People’s Army, the tens of thousands of people’s militia members, the hundreds of thousands of self-defense unit members and the millions of mass activists who have achieved the victories through their arduous struggle, hard work and sacrifices. We accord the highest honor to the revolutionary heroes and martyrs and we strive to honor them best by following their inspiration and by waging an ever fiercer struggle for national liberation and democracy.


Biyernes, Disyembre 11, 2015

Ika-67 Taon ng Madugo at Brutal ang rekord ng US-Aquino sa Pananalasa ng Panunupil sa MamamayanDisyembre 10, 2015 muling ginugunita na naman ng mamamayang Pilipino ang ika-67 Pandaigdigang Araw ng Deklarasyon sa Karapatang Pantao. Iniluwal na kasunduan ito ng mga bansang kasapi ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1948 nakamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at naghawan ng landas na pag-usapan sa mga pundamental na usapin sa armadong tunggalian. Sa paglipas ng ilang mga dekada, marami pang batas at kasunduan ang dumaan na lumundo sa paglulunsad ng Usapang Pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay pag-uusap batay sa hustisya para sa pangmatagalang kapayapaan na naglatag ng balangkas, kasunduan at adyenda ng pag-uusap. Sa panunungkulan lamang ni Aquino, nahinto sa hiwalay na dulo ng mga pinagkaisahang balangkas ng usapan Pangkapayapaan at proteksyon ng JASIG sa mga negosyador ng NDF. 

Buong kayabangan at pagmamatigas ang tindig ng rehimeng Benigno Simeon Aquino na di tahakin ng bansa ang pagbibigay wakas sa pagpapatuloy ng armadong tunggalian. Sa halip, matindi ang paggamit ng dahas laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Pinortipika ang patakarang panseguridad sa loob ng bansa na nakalangkap sa Oplan Bayanihan ang paggamit ng dahas at panlilinlang. Mabangis at teroristang sinasalakay ang mga komunidad ng mamamayan sa tabing ng pinaketeng saywar ng Peace and Development Operation kaalinsabay ng mga sistematikong hinabing kasinungalingan at panlilinlang sa mamamayan.

Pinakakonsentrado at maigting ang karahasan ng reaksyunaryong estado sa Mindanao na tinataya ng AFP na pinakamalakas ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) habang sa rehiyon ng Bicol ay hibang sa target na maideklarang Conflit Manageable Area ang anim (6) na probinsya ng rehiyon sa pagtapos ng termino ng rehimeng US-BSA. Laganap ang militarisasyon ng mga komunidad, okupasyon ng mga paaralan at mga imprastrukturang sibilyan, pagkontrol sa galaw ng mga tao at komersyo at pagboblokeyo sa pagkain. Laganap ang pang-aabuso, pananakot at iba pang akto ng terorismo na nagresulta sa sapilitang pagbabakwit ng libu-libo mula sa kanilang mga komunidad.

Sa limang (5) taong panunungkulan ni Aquino, nagtala ang mga grupo sa karapatang-tao ng halos 300 kaso ng mga pampulitikang pamamaslang na 69 nito ay mula sa Bikol. Naganap ang 15 masaker, kung saan 54 ang napatay na 8 masaker ay sa Bikol. Katuwang ng militar sa mga masaker at pamamaslang ang mga bandidong grupo at mga paramilitar na binuo, pinondohan at inarmasan ng estado at malalaking kumpanya ng mina. Sa rehiyong Bikol, nagtala ng rekord na 1,818 ang mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao, hinuli at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso ang 41 katao kabilang na ang hayagang panggigipit sa mga negosyador ng NDF sa usapang pangkapayapaan.

Sa huling taon nito, lalong naging masinsin at brutal ang panunupil at terorismo ng estado sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Sa pagpakat lamang ng PDT sa Sorsogon, Masbate, Albay habang pabalik-balik na hinahalihaw ang iba pang probinsyang dati nang nilunsaran ng SOT at RSOT ng mga nakaraang rehimen. Agarang naging duguan ang kamay ng 9th Infantry Batallion sa tatlong (3) kaso ng masaker laban sa mga Masbateno sa Ticao Island at Cawaynan simula Marso hanggang Hulyo 2015 lamang. 

Itinuturo ng kasaysayan at kawastuhan na walang makakamtan na hustisya ang mga mamamayan kundi sa pamamagitan lamang ng lubos na pagbigo sa Oplan Bayanihan hanggang lampas sa eleksyong 2016. Ang mga matutunog na taktikal na opensiba sa rehiyon sa ikalawa at ikatlong kwarto ng taong 2015 ay nagsisilbing ambag sa kabuuang hambalos sa pagbigo sa Oplan Bayanihan sa pambansang saklaw. Ang aktibong paglahok ng mga mamamayan at malalaking mobilisasyon ng hayag na kilusan ay dagdag na lakas sa pagpapatalsik at pagpapabagsak sa naghaharing rehimen. Kinokumplemento ito ng mga matalas na bira ng paglalantad sa kabulukan at korapsyon sa gobyerno ng mga progresibong partylist at kaalyadong mga pulitiko na tumungo sa ibayong pagkakahiwalay ng rehimen sa mamamayan.

Higit na itaas ang kapasidad at kapasyahan ng mamamayan at buong rebolusyonaryong kilusan sa pagsusulong ng rebolusyon tungo susunod na yugto ng digmang bayan. 

Mabuhay ang rebolusyon!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Martes, Nobyembre 3, 2015

Serye ng Koordinadong Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng BHB

Pahayag sa Media
Nobyembre 4, 2015

Apat (4) na matataas na kalibre ng baril, nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan sa inilunsad na koordinadong bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa labing walo (18) iba’t-ibang tipo ng taktikal na opensiba ng mga pamprobinsyang kumand sa ilalim ng Romulo Jallores Command (RJC) laban sa elemento ng 9th Infantry Division sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol.

Isa itong serye ng koordinadong bigwas na sumikad simula Oktubre 25 at umabot nagtapos noong Nobyembre 02, 2015. Umabot sa siyam (9) ang napatay at siyam (9) naman ang malubhang nasugatan sa hanay ng kaaway.

Taktikal na opensibang bigwas sa pagkukumahog na maihabol sa target ng 9th Infantry Division, Philippine Army na maideklarang Manageable Conflict Area ang Masbate at Sorsogon bago sumapit ang eleksyong 2016. Habang patuloy na pinopokusan ang ilang bayan sa ikatlong Distrito ng Albay, Libmanan sa Camarines Sur at Labo, Camarines Norte. Pampulitikang bigwas din ito laban sa pinakamagastos at pinakamagarbong pasikat sa dayuhang paghahanda sa pulong ng APEC sa Nobyembre 16-18, 2015. Higit sa lahat, isang alay pagpupugay at parangal ito para sa mga magigiting na kasamang nabuwal sa depensibang labanan sa brgy Tinago, Juban, Sorsogon noong Oktubre 21, 2015.

Probinsya ng Masbate:

Oktubre 31, 2015 – Alas-8:00 ng gabi, hinaras ng isang tim ng mga pulang mandirigma ang detatsment ng 9th Infantry Battalion na nakabase sa Brgy. Danao, San Jacinto, Isla ng Ticao Masbate. Kasabay nito, bandang alas-12:00 ng hatinggabi, hinaras din ng isang yunit ng BHB ang Headquarter ng Battalion Recon Company sa Sityo Catindong, Brgy. Maingaran, Masbate City. Isang sundalo ang napatay at isa ang sugatan mula sa hanay ng kaaway.

Samantala, alas-2:30 ng madaling araw, hinagisan ng granada ng BHB ang Brgy. Hall ng Brgy. Dayao, Mandaon, na hinihimpilan ng isang seksyong ng militar na nagwardiya sa Hitone Construction Company, na nagpapatrabaho sa kalsada. Dalawa (2) ang agarang namatay at isa (1) ang malubhang nasugatan sa hanay ng militar.

Nobyembre 01, 2015 -Alas-12:00 ng umaga, matagumpay na naidikit at napasabog ng Command Detonated Explosive ng isang tim ng pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ang safe house ng 18 kataong myembro ng 9th IBPA sa Brgy. Poblacion, San Jacinto Isla ng Ticao Masbate. Matapos na pumutok ang bomba, sabay-sabay na pinaputukan ng BHB ang nasabing safehouse ng 9th IBPA. Apat (4) ang naiulat na patay habang di mabilang ang naging kaswalti sa hanay ng tropa ng militar.

Probinsya ng Sorsogon:

Nobyembre 2, 2015 alas-2:45 ng hapon inambus ng Celso Minguez Command (CMC) ang PNP Patrol ng Gubat, Sorsogon sa baranggay Marinas papasok sa nasabing munisipyo. Limang (5) pulis ang sugatan at dalawa (2) ang patay matapos ang nasabing ambus. Kinilala ang mga nasugatang tropa ng PNP na sina SPO1 Ronald Din, PO3 Aris Hasal, PO1 Gerry Gabuyo, PO2 Dennis Garbida at PO2 Sheryl Marbella.
Probinsya ng Albay:

Nobyembre 01, 2015 – Alas-8:30 ng umaga, hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command (SBC) ang detatsment ng 2nd Infantry Battalion, Philippine Army na nakabase sa Brgy. Bascaran, Daraga, Albay. Kasabay din nito, sa magkahiwalay na operasyon, inilunsad ng BHB ang operasyong demolisyon sa Brgy.Villahermosa, Daraga, Albay laban sa myembro ng Provincial Public Safety Company (PPSC) na nakabase sa nasabing lugar.

Probinsya ng Camarines Sur:

Oktubre 25, 2015– Alas-9:00 ng gabi, matagumpay naman hinaras ng isang tim ng Edmundo Jacob Command ang detatsment ng 22nd Infantry Battalion sa Brgy. San Pedro, Iriga City na matagal nang namumugad at nang-aabuso sa nasabing lugar.

Oktubre 28, 2015-Alas 8:00 ng umaga: Inisparo ng tropa ng Norben Gruta Kumand-BHB si Private First Class Edmol Rey C. Caceres, mula sa tropa ng Charlie Company na nakadistinong gwardiya sa mga proyektong kalsada para sa dayuhang pagmimina at eko-turimo ng pamahalaan sa probinsya sa Pag-oring, Libmanan. Nasamsam ng BHB ang ripleng M16 samantalang walang nagawa ang tropang kinabibilangan nito. Sa parehong petsa, isinagawa ang operasyong haras ng BHB laban sa isang yunit ng 42nd IBPA na humihimpil sa baranggay hall at loob ng baryo sa Brgy. Bilwang sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.

Oktubre 31, 2015 muling inulit ang panghaharas ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ang tropang nagsasagawa ng patrulya mula sa brgy San Pedro, 22nd IB Detachment sa Iriga City. Kasabay ng nasabing bira, hinaras naman ng yunit ng Norben Gruta Command ng BHB ang isang yunit ng 42nd IBPA na mag-iisanglinggo nang humihimpil sa mga kabahayan at brgy Hall ng baryo Calabnigan at Villa Socorro sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tugon ito sa reklamo ng mga taumbaryo laban sa tropang nagsasagawa ng PDT dahil nakakaistorbo sa pribadong aktibidad ng mamamayan, nakaabala sa gawaing produksyon at naghahasik ng takot sa posibleng abusong likhain ng kanilang pananatili sa baryo.

Probinsya ng Camarines Norte:

Oktubre 31, 2015 – Alas-11:00 ng gabi nireyd ng isang platun ng Armando Catapia Command (ACC) ang tropa ng 49th Infantry Batallion na nagsisilbing gwardiya sa patrabahong tulay ng EUS Construction sa brgy Daguit, Labo, Camarines Norte. Sa nasabing labanan, nasamsam ang dalawang (2) M14 at isang (1) M16 riple mula sa tropa ng mga kaaway. Napatay sina Pvt. Reymark Camila Regore ng 49th Infantry Battalion at Anthony Aceron mula sa Civilian Armed Auxiliary 22nd IB habang sugatan si Pfc. Jhelor Caranzo sa nasabing labanan.

Hindi maiibsang balon ng mga pulang mandirigma at kadreng militar ang malawak na kanayunan sa paglulunsad ng mga taktikal na opensibang magpapahina sa naghaharing sistemang nang-aapi at nagsasamantala sa mamamayan. Sa bawat pagkabuwal ng ilang mga kasamang nag-aalay ng buhay ay maraming mamumulat at magpapasyang humawak ng armas dahil nagdudumilat ang katotohanan na naghahari ang kasakiman ng Imperyalismong US-Aquino at mga tagapagtaguyod na narco-politician sa rehiyon. Ang Asia Pacific Economic Cooperation ay isa lamang moro-moro para bigyan ng daan ang neoliberal na programa ng US sa Pilipinas at Asya Pasipikong matagal nang nangdadambong sa likas na yaman at lakas ng mamamayan. Lulupigin ang mga bayarang opisyal at sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tagapagtanggol ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador sa bansa.

Mabuhay ang Rebolusyon!

Ka Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front -Bicol


Linggo, Nobyembre 1, 2015

Sabayang Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte

Matagumpay na magkasabay na bira ng dalawang pamprobinsyang kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Romulo Jallores Command (RJC) inilunsad bago sumapit ang pag-ala-ala ng UNDAS.

Oktubre 31, 2015 8:00 ng umaga- Inisparo ng Norben Gruta Command (NGC) ang tropa ng 42nd IBPA sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.  Ang nasabing mga tropa ng kaaway ay nagsasagawa ng operasyong PDT at kaalinsabay nagbibigay proteksyon sa proyektong kalsadang pinopondohan ng World Bank at pamahalaang pamprobinsya ni Gobernador Migz Villafuerte na magbibigay daan sa pandarambong ng likas yaman ng kabundukan ng Tangcong Vaca sa Libmanan. Pumanaw si PFC Edmhol Rey C. Caceres at nasamsam ang kanyang M16 Riple habang walang nagawa ang kanyang mga kasamahan. Tugon ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isinasagawang panggugulo ng mga tropang nagsasagawa ng PDT Operasyon laban sa mga mamamayan sa klaster na baryo ng Calabnigan, Villa Socorro, Cawayan, Malinao, Pag-oring Nuevo at karatig na baryo.

Samantala, sa parehong petsa ng Oktubre 31, 2015, 12:00 ng Gabi - naglunsad ng opensiba ang tropa ng Armando Catapia Command (ACC) ng BHB laban sa tropa ng 49th IBPA na nagsisilbing pribadong gwardiya sa proyekto ng EUS Construction sa Daguit, Labo, Camarines Norte. Nakasamsam ng dalawang M14 at isang M16 sa nasabing pangyayari ang mga kasama.  Napatay sa labanan sina PFC Patrick Camila at Regore Anthony M. Aceron habang nasugatan naman ang ilang sundalo.  

Babala ito sa mga construction company na gumagamit ng Philippine Army bilang gwardiya sa mga proyekto na target ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan.  

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol