-->

Miyerkules, Nobyembre 15, 2017

AFP, Muling Binigwasan ng NPA sa Camarines Sur

Pahayag sa midya
Nobyembre 15, 2017 

Noong Nobyembre 14, binigwasan ng isang yunit ng Norben Gruta Command (Bagong Hukbong Bayan-Kanlurang Camarines Sur) ang operasyong militar ng AFP sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur. Dalawa ang patay sa hanay ng AFP, habang walang pinsalang natamo sa hanay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). 

Aabot ng isang linggong tuloy-tuloy na nag-operasyon ang 9th IB sa bayan ng Ragay at Del Gallego sa unang distrito ng Camarines Sur bago mangyari ang nasabing labanan. Ang operasyong militar ng AFP ay isa lamang sa sunod-sunod na operasyon sa kanayunan na nagdadala ng takot sa mamamayan sa pagpapatupad ng “full-scale” o todo-largang gera ng rehimeng US-Duterte. Upang ipagtanggol ang interes ng mamamayan at labanan ang pasistang panunupil, naglunsad ang BHB ng aktibong depensa upang bigwasan ang AFP. Gamit ang masusing pag-aaral sa kilos ng kaaway, nagplano ang BHB para epektibong labanan ang operasyong militar. Pumwesto ang BHB sa paborableng tereyn para mahusay na makadepensa anumang oras na malapitan sila ng operasyong militar. 

Alas singko ng umaga, Nobyembre 14, napag-alaman ng isang yunit ng Norben Gruta Command (NGC) na malapit na sa kanilang base ang isang platun ng AFP. Agad na naghanda ang mga Pulang mandirigma sa posibleng labanan at matyagang nag-abang para maunahan ng putok ang papalapit na kaaway. Bandang 2:45 ng hapon, naganap ang labanan na umabot ng dalawang minuto. Sa unang bugso ng putukan, agad na natumba ang 2 elemento ng AFP na nagtangkang agawin ang susing tereyn ng kalupaan. Subalit nabigo sila dahil nauna nang nakapwesto ang mga Pulang mandirigmang nakaalerto sa kanilang pagdating. Sumigaw ang isang elemento ng AFP na “Sir, hindi kaya, marami sila!” at bahag ang buntot na umatras ang mga pwersa ng AFP. Ligtas na nakamaniobra ang nasabing yunit ng NGC nang walang anumang natamong pinsala sa kanilang hanay. Dahil sa mahusay na kaalaman sa tereyn, malakas na suportang masa at kahandaang pangkombat, epektibong nagagamit ng BHB ang taktikang gerilyang “akitin sa kailaliman” ang kaaway. 

Matatandaang ngayong taon lamang ay makailang ulit nang binigo ng BHB ang mga atake ng 92nd DRC (Division Reconnaissance Company) at 9th IB. Nito lamang Nobyembre 1, bandang alas-syete ng umaga, binigo rin ng isang iskwad sa ilalim ng NGC ang tangkang pagkubkob ng AFP sa Sityo Matakla, Barangay Bulawan, Sipocot, Camarines Sur. Para pagtakpan ang kabiguang masukol ang BHB, nagpalabas ang AFP ng balitang nagkaroon ng 40-minutong labanan. Ang totoo’y 5 minuto lang ang palitan ng putok. Ang walang patumanggang pagpapaputok ng AFP matapos ang engkwentro ay iniulat nilang lehitimo pang labanan. 

Makakaasa ang sambayanan na patuloy na mananatiling alerto at handa ang BHB sa pagdepensa at paglunsad ng mga taktikal na opensiba sa kanayunan upang biguin ang mapanupil at pasistang pag-aatake ng AFP sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, at upang bigyang-diin ang pangangailangan para sa pambansa at panlipunang pagpapalaya, lalo na sa gitna ng mga nagaganap na pagpapatipon ng mga imperyalista, katulad ng ASEAN (Association of South East Asian Nations) Summit at EAS (East Asia Summit), upang patatagin ang kanilang kontrol sa ekonomya, pulitika at militar sa Pilipinas at iba pang atrasadong bansa. Ubos-kayang lalabanan ng BHB ang “todo-largang gera” na sa totoo’y pagtatanggol lamang ni Duterte sa kanyang napakabulok na burukrata-kapitalistang hari-harian at pagpapalakas sa paghahari ng kanyang imperyalistang amo sa Pilipinas. 

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay ang rebolusyong Pilipino! 

Michael Robredo
Tagapagsalita 
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

Martes, Agosto 22, 2017

Pahayag ng NDF-BIKOL Hinggil sa Matagumpay na Reyd sa Sindikatong Kriminal na Grupong Concepci├│n sa Bato, Camarines Sur

Binabati ng NDF-Bikol ang Eduardo Olbara Command-NPA Camarines Sur sa matagumpay na kumpiskasyon ng armas laban sa Concepcion Group nitong Agosto 20 sa Brgy. Neighborhood, Bato, Camarines Sur.

Alas-siyete ng umaga, dinisarmahan ng isang yunit ng pulang hukbo si Jun Paranial. Nakumpiska mula sa kanya ang isang cal. 45 pistol at mga magasin. Si Paranial ay isang aktibong kasapi ng Concepcion Group. Ang paramilitary group na ito ay pinamumunuan ng di-umano’y AWOL na si Sgt. Gilbert Concepcion.

Samantala, alas-otso ng umaga nang makasagupa rin ng pulang hukbo ang iba pang kasapi ng naturang bandidong grupo sa Brgy. Sagrada. Napatay sa labanan ang isang alyas “Balweg” at nasamsam ang armas na hawak nito. Ligtas namang nakamaniobra mula sa pinangyarihan ang yunit ng hukbo.

Makailang ulit nang ilinapit ng masa ng hangganan ng Albay at Camarines Sur ang kanilang mga reklamo laban sa mga anti-sosyal na gawain ng grupo. Narito ang ilan sa mga kasong isinampa ng masa sa hukumang bayan laban sa Concepcion Group:

     a. Pananakot at pangingikil gamit ang pangalan ng NPA sa mga upisyales ng barangay

    b. Pananakot at panhaharas sa masa gamit ang pangalan ng NPA.

     c. Pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga residente

     d. Panghoholdap sa mga residente

     e. Pagtutulak ng iligal na droga

     f. Pagpatay

Ayon sa imbestigasyon ng mga yunit ng NPA na nakasasaklaw sa mga lugar na pinamumugaran ng Concepcion Group, napatunayang pinuprotektahan ng mga upisyales ng AFP at PNP ang mga lider ng naturang grupo. Iniulat din ng mga yunit ng NPA ang pagdami ng mga kaso ng holdap, pangingikil at pagnanakaw ng mga pag-aari ng mga residente sa paligid mismo ng mga detatsment ng Philippine Army at CAFGU. Talamak din ang pagtutulak ng iligal na droga, pagputol ng kahoy, sugal, at iba pang anti-sosyal na gawain sa rehiyon.

Kinukundena ng NDF-Bikol ang garapal na pakikipagsabwatan ng mersenaryong hukbo sa mga sindikatong kriminal sa Kabikulan. Idinadawit ng kanilang mga masusugid na asset ang pangalan ng NPA sa kanilang mga anti-sosyal na gawain tulad ng panghaharas at pangingikil upang dungisan ang prestihiyo ng rebolusyonaryong kilusan.

Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng NDF-Bikol ang mga kaalyado at kaibigan ng rebolusyon na mga negosyante at pambansang burgesya na maging mapagmatyag laban sa paninira at pananamantala ng mga sindikatong grupong hinahawakan at pinuprotektahan ng AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon. Kaagad na magpaabot sa kinauukulang yunit ng pulang hukbo kung mayroong anumang insidente ng kahina-hinalang pambabanta, pananakot o pangingikil na malayo sa lehitimong proseso ng pagbubuwis na ipinapataw ng rebolusyonaryong kilusan.

Binabalaan din ang mga gumagamit sa pangalan ng CPP-NPA-NDF para pagsamantalahan ang mamamayang Bikolano. May kaugnay na proseso ng paglilitis sa ilalim ng Hukumang Bayan ang lahat ng kaso ng pagpapanggap, panggigipit at pandarahas sa masa. Ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga nabanggit na krimen ay parurusahan batay sa umiiral na batas ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Pinapatunayan lamang ng sabwatan ng mga bandidong grupong tulad ng Concepcion Group at AFP-PNP-CAFGU ang sagad-sa-butong kabulukan ng institusyon ng mersenaryong hukbo at ng buong naghaharing rehimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, nananatiling hungkag at bulok ang reaksyunaryong sistema ng hustisyang pinaiiral sa bansa. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga naliliwanagang upisyal at kawal na umalis na sa bulok na istruktura ng mersenaryong AFP at PNP at pumanig sa mamamayan.

Ang tanging masasandigan ng mamamayan ay ang sama-samang pagkilos at sariling pagpapasyang itaguyod ang rebolusyonaryong hustisya.

Martes, Agosto 8, 2017

BALUKTOT ANG PAG-UNAWA NG 9th INFANTRY DIVISION SA USAPIN NG KARAPATANG PANTAO AT BATAS SA DIGMA

EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army
Agosto 8, 2017

Press Release

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army ang walang kahihiyang pagsasalita ni Capt. Randy Llunar ng 9th IDPA kaugnay sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na “nilabag daw” ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa probinsya ng Sorsogon pagkatapos ang matagumpay na isinagawang taktikal na opensiba ng mga kasama. Aminado ang 9th IDPA at 31st IBPA na sila ay namatayan ng 2 opisyal at 7 sugatan habang sila ay nagsasagawa ng combat operation laban sa mga kasama. 


Wala silang karapatang maghumiyaw kaugnay sa pagrespeto sa CARHRIHL at karapatang pantao, dahil ang institusyon mismo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pangunahing lumalabag dito at may mahaba ng rekord ng pagiging berdugo. Hindi lamang CARHRIHL ang kanilang nilalapastangan kundi maging ang iba pang kasunduang kagaya ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarranty (JASIG) at mga napirmahang Pandaigdigang Batas sa Kondukta ng Pakikidigma. 


Ang pagpaslang kina Kasamang Andres Hubilla (Ka Magno) at Miguel Timor (Ka Billy) at dalawang masa nuong Hulyo 28, 2017 sa Brgy. Trece Martires, Casiguran, Sorsogon, ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao na isinasaad sa Protocol 1 and 2 ng Geneva Convention na nagsasaad ng proteksyon sa mga sugatan at wala ng kakayahang lumaban o hors de combat. Kasinungalingan ang sinasabing may naganap na labanan dahil buhay nilang nakuha ang mga kasama at masa. Malahalimaw na malapitang pinaslang sa pamamagitan ng pagtatad ng bala ang kanilang katawan ng tropa ng 31st IBPA sa ilalim ng 901st IBde .


Pagkaraan nito ay buong pagyayabang ang ginawa ng mga militar at nagsasabing “inaasahan nila na magsasagawa ng opensiba ang BHB bilang pagganti daw sa pagkamatay ng isa sa lider ng NPA sa probinsya ng Sorsogon”. Taas nuo rin silang nagpapahayag na lahat ng yunit ng militar sa ilalim ng 9th ID ay aktibong magsasagawa ng operasyon bilang tugon nila sa inilulunsad ng rehimeng US-Duterte na todo-gyera laban sa rebolusyunaryong kilusan, sa partikular sa Kabikulan at sa buong mamamayan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. 


Ang pangyayari nuong Agosto 7, 2017 sa Barangay Casili , Gubat, Sorsogon ay bahagi ng pagharap at paglaban ng yunit ng BHB sa tuluy-tuloy na opensiba ng 31st IBPA. Ginamitan sila ng mga kasama ng Command Detonated Explosive (CDEX) at hindi landmine na makaklasipika na boobie trap na gamit . Ang CDx ay sasabog lamang batay sa kontrol ng opereytor ayon sa target lamang nito. Hindi din ito makitid na “pagganti” na siyang sinasabi ng militar. Bagkus, ito ay isang hakbang na sagot sa opensiba, idepensa ang hanay ng Hukbong Bayan at mamamayan laban sa pag-atake ng kaaway. Kaya, walang anumang nalalabag ang NPA sa isinasaad sa Otawa Treaty of 1997 December. Superyor ang pagsunod ng NPA sa alituntunin ng rebolusyonaryong kilusan sa paglulunsad ng makatarungang digma ng mamamayan.


Di pa natatagalan, lumabag din ang 83rd IBPA sa naging pagdukot kay Antonio Narvaez , isang magsasakang katutubo at sibilyan , nuong Hulyo 19 sa Sityo Catduce, Brgy. Turage, bayan ng Sangay, Camarines Sur. Sa pangunguna ng 83rd IBPA, na nasa ilalim din ng 9th ID, iligal itong inaresto, iginapos at pinagbintangang may baril at isang NPA. Sa loob ng ilang araw ay dinala nila ito sa kampo, sapiliting pinaamin na may kumbinasyong saywar, banta at pananakot kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya , hanggang sa imanipula nila si Narvaez laban sa angkan nito, kapwa katutubo at kauring magsasaka. Naikutan nila ang “ligalidad” ng batas upang bigyang-katwiran ang ginawa nilang paglabag sa karapatang pantao at kalayaang sibil at kasangkapanin pa si Narvaez na sumama sa operasyon, palabasing “kusang-loob” ang kanyang pakikipagtulungan sa kaaway at labanan ang rebolusyunaryong kilusan. 


Makatarungan at makatwiran ang inilulunsad na digmang bayan ng NPA sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at determinado na isulong ang pambansa-demokratikong pakikibaka sa pamamagitan ng masinsin at malaganap na pakikidigmang gerilya na may papalawak at papalalim na baseng masa. Ang tuluy-tuloy na pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba ng BHB ay paglaban upang biguin ang kontra-rebolusyunaryong kampanya ng AFP at buong rehimeng US-Duterte kasabay ng pagsusulong ng pakikibaka ng mamamayan para sa kanyang demokratikong interes at mga kahilingan.


https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/120625651914318

Sabado, Hulyo 29, 2017

Pahayag: Hinggil sa Pagpaslang kay Andres Hubilla, Mga Kasama at Masa sa Casiguran, Sorsogon

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command-NPA Rinconada sa Camarines Sur ang labanang naganap sa pagitan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Sorsogon at tropa ng 903rd IB ng Philippine Army, sa baryo ng Trece Martires, Casiguran, probinsya ng Sorsogon ngayong Hulyo 28, 2017. Madaling araw, alas-3:00 ng umaga, kinubkob ng kaaway ang pinagbabasehang bahay ng kasama, nadakip nang buhay ang mga kasamang mandirigma, idinamay pati ang masa. Pinaslang sila ng mga berdugong pasistang militar bandang alas-4:00 ng umaga.

Ito ay pagpapakita ng bangis at katrayduran ng rehimeng Duterte at ng AFP sa mabilis na pagtalikod nito sa usapang pangkapayaan. Kahit sa maagang yugto pa lamang ng negosasyon at sila ay nagdeklara ng unilateral ceasefire, tuluy-tuloy naman ang kanilang operasyon at paglabag sa karapatang pantao sa mga sibilyan at pinaghihinalaang mga sumusuporta sa BHB. Makikita ang kawalan ng kaseryosohan ng GRP na pag-usapan at bigyan ng kalutasan ang mga pundamental na suliraning pang-ekonomya at pampulitika na ugat ng armadong tunggalian, bagkus ang layunin lamang nito ay maitali ang CPP-NPA sa isang bilateral na tigil-putukan na pangunahing maglalaman ng pagpapasuko sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. 

Ang pagpaslang sa mga Pulang mandirigma at kumander na sina Andres Hubilla (Ka Magno) at tatlo pang mga kasama ay hindi kailanman magpipigil sa agos ng paglakas at pagsulong ng rebolusyunaryong kilusan sa buong rehiyon ng Bikol. Sa gitna ng papatinding krisis, ang nagpupuyos na galit ng masang anakpawis sa kahirapan at pagsasamantala ang matabang lupa para magpunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Buong-lugod natin silang bigyan ng mataas na pagpaparangal at pagpupugay sa ipinamalas nilang kagitingan at katapangan na sa gitna ng labanan at kalagayang nahawakan ng kaaway, sila ay naging matatag na humarap sa kaaway at di maipahamak ang masa at ang buong rebolusyunaryong kilusan sa probinsya ng Sorsogon.
 
Pagpupugay kay Kasamang Andres at mga kasamang martir ng Sorsogon!
Kundenahin at pagbayarin ang mga pasistang militar ng 903rd IB!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mamamayan, lumahok sa digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s ArmyCol. John Alden Masagca , 90st IBde at 83rd IBPA , Sinungaling at Desperado! 'Sagca' sa Wastong Proseso sa Pagkilala sa Kalayaang Sibil, 'Sagca' sa Usapang Pangkapayaan!

(Sagot sa Pahayag sa Midya, Hulyo 29,2017)

Pinabubulaanan ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army (NPA) ang pahayag ni Col. John Alden Masagca ng 901st IBde sa panayam nito sa isang programa sa radyo, kung saan ay puro kasinungalingan ang pinagsasabi kaugnay sa pagdukot nila sa isang magsasaka at katutubong si Antonio Narvaez noong Hulyo 19, 2017 sa Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay.

Una, iligal ang pagkakaaresto kay Antonio dahil isa itong sibilyan at hindi NPA. Kasalukuyang nagbabantay ito ng inuuling na kahoy nang sabihan ng kapatid na may nagpapakilalang NPA, pinuntahan at dinalhan pa ng tubig ni Antonio. Kinabukasan na ito muling nakita na may tali sa kamay, kasama ng mga Philippine Army na nag-ooperasyon. Hayagan nang buking at inamin na ng 83rd IBPA sa midya na nasa kanilang poder si Antonio at ibibigay daw nila ito sa PNP-Sagnay. Sumunod na araw, binago ang pahayag, naghabi na naman ng panibagong kasinungalingan na NPA pala daw kasi ito at may mga kasamahan pa daw si Antonio na nakatakas. Dinagdagan pa nitong huli ng nilubid na kasinungalingan, na may nakuhang cal.45 at mga dokumento kay Antonio na batayan para arestuhin kahit walang warrant of arrest. Ito ay malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagbibigay ng proteksyon sa mga batayang karapatang pantao.


Ikalawa, paanong bibisitahin ng pamilya  si Antonio sa kampo ng 83rd IB, gayong ito ay balwarte ng mga militar na tinuturing nga ng pamilya na salarin sa pagkakadukot o iligal na pag-aresto sa kanilang kapamilya? Paano din nila matitiyak na hindi sila ihaharas ng militar sa mismong kampo nito gayong nakaranas nga sila ng panghaharas at panggigipit sa nagdaang mga linggo? Nanggiba ng mga bahay ng masa at sapilitang pinapaamin na sila ay base ng mga NPA na nagtulak sa mga pamilya ni Antonio at iba pang mga masa na lisanin ang kanilang mga tahanan. Nagdulot ito ng matinding trauma sa masa, lalo sa mga bata at matatanda at dislokasyon sa kanilang kabuhayan.


Ikatlo, kasinungalingan din ang sinasabi ni Col. Masagca na “ayaw ni Antonio na iturn-over siya sa kustodiya ng PNP dahil daw natatakot itong bweltahan ng mga NPA"! Ang totoo,  pwersahan nilang ginagamit si Antonio para maggiya sa kanilang operasyon, at pinangakuan ng suportang pagkain at tirahan. Ang ganitong pamamaraan ng militar ay pagsasamantala sa kahirapan at antas ng kultura ng mga katutubong minorya upang imanipula nila ang kaisipan nito at makalikha ng panghahati sa hanay ng masang magsasaka at katutubo. 


Malinaw na ito ay paglapastangan ng yunit ng 901st IBde at 83rd IB ng Phillipine Army sa karapatang-tao at maging sa nakasaad sa CARHRIHL na napagkasunduan sa usapang pangkapayapaan nuong 1998 sa ilalim ng rehimeng Estrada. Patunay lamang ito, ang paglubid ng kasinungalingan ay para ihustipika ang pagtalikod ng rehimeng Duterte sa usapang pangkapayapaan. Tunay na kawalan ito ng kaseryosohan ng reaksyunaryong gobyerno na harapin ang mga batayang kagalingan, kapakanan ng mamamayan at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang pangunahing layunin nito ay patindihin ang todo-gerang kampanya sa ilalim ng Oplan Kapayapaan na nakatuon sa buong rebolusyunaryong kilusan at masang anakpawis na naghahangad ng makabuluhang pagbabago .


Hindi maglulubay ang buong rebolusyunaryong kilusan na ilantad, labanan at pagbayarin ang mga berdugong pasistang militar ng 901st IBde at 83rd IB na may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao. Anumang mga OPLAN o kampanyang militar ang ilunsad ng rehimeng Duterte, kagaya sa mga naunang rehimen, tiyak na ito ay mabibigo dahil hindi nito mapipigilan ang pag-agos ng rebolusyunaryong galit ng sambayanang Pilipino.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117676695542547

Pagbayarin ang 83rd IBPA laban sa Tuluy-tuloy at Tumintinding Militarisasyon sa Komunidad ng mga Katutubo sa Bayan ng Sagnay, Buhi at Syudad ng Iriga!

Buwan ng Hunyo at Hulyo 2017, tuluy-tuloy ang operasyon ng armadong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng todo-gyerang kampanya nito na “Oplan Kapayapaan” na sumaklaw sa maraming baryo sa mga bayan ng Sagnay at Iriga City sa probinsya ng Camarines Sur. Gamit nito ang mga tropa sa detatsment ng 22nd IBPA sa San Pedro Iriga City at Minadongjol, Sagnay na kinukumbinahan ng tropa mula sa headquarters ng 83rd IBPA.

Ang Oplan Kapayapaan, sa esensya, ay pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ng nakaraang rehimen ni Noynoy na itinulak ng US na may layunin daw na gapiin ang BHB, wasakin ang PKP at mga demokratiko at anti-imperyalistang organisasyon ng masa.


Likas na katangian ng mga Oplan ay kaliwa’t kanang paglabag ng mga yunit ng AFP sa karapatang-tao sa mga direktang operasyong militar kahit ang mga operasyong tinaguriang “peace and development” na kalakhan ay nakatuon sa mga sibilyan.


Sa ilalim ng rehimeng Duterte, walang awat ang pananalanta ng reaksyunaryong tropa laban sa magsasaka at katutubo sa kanayunan, gayundin sa mga nagtataguyod ng karapatang-tao. Ang mga pambobomba, pamamaslang, pagdukot, iligal na pag-aresto at iba pang pandarahas ay patuloy na hinahasik ng estado upang supilin ang mamamayan.


Taliwas sa laging bukambibig nito na “Kapayapaan at Pagbabago", patuloy na nagpapakat ang mga armadong sundalo sa gitna ng mga sibilyang komunidad sa kanayunan, gamit ang kung anu-anong pangangatwiran kagaya ng pag-escort sa mga bisita o upisyal ng gubyerno, anti-droga o paghahatid serbisyong medikal habang naglulunsad ng mabangis na operasyon para takutin ang taong baryo. Isa-isang pinapatawag ang mga pinaghihinalaang may kakilala o kapamilya sa kilusan upang imbestigahan at takutin. Dinadala sila sa safehouses at kampo, kasabwat ang mga baranggay officials sa mga baryo sa Danao ng Buhi.


Nito lamang nakaraang Hulyo 19, 2017, sa may Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay, Camarines Sur, may 8 na militar na nagpanggap na mga NPA at sapilitang dinukot at ginapos ang isang magsasaka at isang katutubo na si Antonio Narvaez, na pinagbintangang isang NPA at may baril daw na nakuha sa kanya. Sapilitan itong kinuha ng mga militar habang ito ay nagbabantay ng kanyang inuuling. Ginamit na giya ito upang sapilitang ipaturo ang mga pinaghihinalaang base ng mga NPA. Ang asawa at mga maliliit na anak nito ay kagagaling pa lamang sa pagkakasakit at nakakaranas din ng trauma. Sinaklaw ng operasyon ang 13 kabahayan sa magkakatabing sityo ng mga baranggay, kinontrol ang pagbili ng pagkain at normal na aktibidad ng mga kababaihan at bata.


Sa simula, hindi nila inaamin na hawak nila si Antonio Narvaez hanggang mabuking at napilitang aminin sa programa sa radio na hawak nila ito. Tulad ng dati, gumawa ng hinabing kasinungalingan matapos ipasailalim sa ilang araw na pisikal at sikolohikal na tortyur ng 83rd IBPA ang nasabing katutubo.


Sa ngayon, nasa kamay pa rin ng army sa kampo ng 83rd IB Mabalud-balud si Antonio Narvaez, ginagamit na rin syang panakot sa kapamilya para isurender ang mga kapatid nitong mga lalaki. Giniba din ng pasistang militar ang mga kubo ng mga masa at ang karamihan ay sapilitang lumikas dahil sa matinding takot. Ilang araw din ang pananatili at pagdaragdag ng tropa ng militar sa maraming baryo ng Sagnay at Iriga na naglikha ng takot sa mga sibilyang masa, gayundin sa pagkaabala sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang isinagawang operasyon, ilang hayop na ng masa ang kasabay na kinatay, katulong ang kanilang lokal na mga aset sa Brgy, Tambo at Burucbusoc. Kilala ng mga masa na ang imbwelto ay tropa mula sa detatsment ng San Pedro pero walang magawa, bagay na nagdudulot ng perwisyo sa kabuhayan ng masa.

Kinukundena ng Edmundo Jacob Command-NPA ang asal-hayop na operasyong militar na isinasagawa ng 83rd IB ng Philippine Army sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Mahaba na ang listahan nito ng paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan sa Bikol kahit noong SOT sa rehimen ni Arroyo.Lantaran ang paglabag nila sa karapatang-pantao at tuluy-tuloy na pandarahas sa masa. Ang kanilang kontra-insurhensyang hakbangin ay lubos na nakakapinsala sa kaligtasan at kabuhayan ng maraming mamamayan na sa araw-araw ay nagbabanat ng buto para may makain lamang.


Subalit ang lahat ng mga kontra-rebolusyunaryong kampanya ng mga nakaraang rehimen ay nabigo dahil ang hangad nitong gapiin na adhikain ng mamamayan para sa isang makabuluhang pagbabago ay isang makatwirang adhikain at pakikibaka. Kaya mas lalong nagpupuyos ang damdamin ng masa upang isulong at suportahan ang adhikain ng pambansa-demokratikong kilusan na naglalaman ng pasusulong ng kanilang interes at kahilingan para sa lupa, kabuhayan at karapatan.


Para sa rehimeng Duterte, dapat wakasan na nito ang mapanupil at mapandigmang operasyon sa utos ng US at mga nakapaligid ditong heneral ng AFP na kilalang mga berdugo sa mamamayan.


Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa tampok na mga suliraning pang-ekonomya at panlipunan, laluna ang malawak na kawalan at pang-aagaw ng lupa sa kanayunan,malawakang disempleyo, mababang sahod na tuwirang humahagupit sa magsasaka, manggagawa at iba pang batayang sektor.


Dapat na gawin ng sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang kapwa armado at di-armadong paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala. Dapat na puspusang isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon upang maging batayan ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117645908878959

Miyerkules, Hulyo 19, 2017

Aktibong Depensa ng NPA Laban sa Paggalugad ng 9th IB sa Camarines Sur, Matagumpay!

Pahayag sa midya
Hulyo 19, 2017

Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng NPA at ng 9th IB ng 9th ID, PA noong Hulyo 19, bandang alas-singko ng hapon, sa Bgy. Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Sa labanang tumagal ng 30 minuto, isa ang napatay sa hanay ng AFP. Walang kaswalti sa hanay ng NPA, taliwas sa pahayag ng 9th ID na isang NPA diumano ang napatay.

Alas dos ng umaga noong Hulyo 18, na-monitor na ng Norben Gruta Command (NPA-West Camarines Sur) ang pagpasok ng tatlong pormasyon ng AFP sa Bgy. Baya, Bgy. Napolidan at Bgy. Cawayan sa Ragay. Matiyagang sinubaybayan, sinuri at pinaghandaan ng NGC ang galaw ng kaaway. Kinabukasan ng hapon, namataan na ng isang yunit ng NGC ang mga elemento ng Alpha Company ng 9th IB na pumasok sa Bgy. Salvacion mula sa Bgy. Baya. Hinintay ng mga Pulang mandirigma ang paglapit ng mga ito, at sa unang bugso ng putok, napatay ang isang elemento ng 9th IB.

Walang ibang dapat sisihin ang 9th ID kundi ang sarili nito. Habang patuloy ang paggamit nito sa ilang midya upang paggandahin ang sariling imahe sa gitna ng sunod-sunod na paglabag nito sa mga karapatang pantao, at upang siraan ang rebolusyonaryong kilusan, patuloy rin ang pagpasok at paggalugad nito sa mga sonang gerilya bilang pagsasakatuparan ng all-out-war nito laban sa kilusan. Patunay ito na sila mismo ang naghahanap ng “gulo”, taliwas sa ibinibintang nitong kaguluhang mula sa NPA.

Ang matagumpay na pagdepensa ng NGC ay patunay din ng suporta ng masa sa kanilang tunay na hukbo. Hindi katulad ng AFP na kailangan pang manakot o magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa NPA, lubos ang tiwala ng NPA sa masa. Sa pamamagitan ng suporta ng masa, naisasapraktika ang taktikang gerilyang “papasukin ang kaaway sa kailaliman”, kung saan nagmimistulang bulag at bingi ang kaaway.

Sa gitna ng muling pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan at plano nitong patagalin pa ang batas militar hanggang Disyembre, makakaasa ang masa na magpapatuloy ang Norben Gruta Command sa pagdepensa para sa kanilang kapakanan. Tumatalima ang NGC sa panawagan ng Communist Party of the Philippines (CPP) na maglunsad ng mga kontra-aksyon at opensiba upang labanan ang batas militar at all-out-war.

Tuloy ang laban para sa tunay at matagalang kapayapaan!

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur